17-132 Wyszki
ul. Piórkowska 2
woj. podlaskie

e-mail: ug_wyszki@post.pl
tel. 85 7305890
fax 85 7305899

Numer konta bankowego, na które należy dokonywać wpłat z tytułu opłaty skarbowej:
97 80630001 0040 0400 0169 0073

Urząd Gminy Wyszki

Wójt Gminy

Mariusz Korzeniewski
pokój nr 9, telefon 85 7305890

 

Zastępca Wójta / Sekretarz Gminy

Tadeusz Wielanowski
pokój nr 7, telefon 85 7305878

 

Skarbnik Gminy

Teresa Falkowska
pokój nr 2, telefon 85 7305884

 

Sekretariat Urzędu Gminy Wyszki

Honorata Zdrojkowska
pokój nr 8, telefon 85 7305890

 

Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

pokój nr 15 - telefon 85 7305874
Kierownik Referatu - Tymosiak Kazimierz
Gospodarka mieniem - Tomasz Karpiesiuk

pokój nr 16 - telefon 85 7305872
Inwestycje - Edyta Tararuj
Działalność gosp., zezwolenia, ew. nieruchomości - Anna Miłkowska
Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja, gosp. odpadami  - Martyna Kalinowska

 

Referat Organizacyjny

pokój nr 10, telefon 85 7305879
Kadry, Oświata - Agnieszka Piotrowska
Rada Gminy, Promocja  - Magdalena Karpiesiuk

pokój nr 14, telefon 85 7305883
Ewidencja ludności i dowody osobiste - Zdzisława Jabłońska, Andrzej Niewiński
Sprawy obronne i obrona cywilna - Andrzej Niewiński

 

Referat Finansowy

pokój nr 1, telefon 85 7305870
Księgowość podatkowa  - Barbara Borowska, Irena Murawska
Księgowość budżetowa – Danuta Bolesta

pokój nr 3, telefon 85 7305871
Zastępca Skarbnika Gminy – Marzena Bogusz
Księgowość budżetowa – Teresa Falkowska, Lucyna Gawryluk, Małgorzata Młodzianowska, Anna Niewińska

pokój nr 4, telefon 85 7305873
Księgowość budżetowa – Alicja Falkowska
Płace – Teresa Sadowska

 

Urząd Stanu Cywilnego

pokój nr 14, telefon 85 7305883
Kierownik USC - Zdzisława Jabłońska
Z-ca Kierownika USC - Andrzej Niewiński

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

pokój nr 13 - telefon 85 7305882
Kierownik GOPS – Marzanna Olszewska
pokój nr 5, telefon 85 7305875
pokój nr 12, telefon 85 7305881