PRZEMOC W RODZINIE

Przemoc to każde zachowanie, które nas poniża, narusza nasze prawa i powoduje psychiczne lub fizyczne cierpienie. Nie musi wiązać się z fizycznymi obrażeniami. Przemoc może przybierać różne formy, ale każda z nich stanowi zagrożenie i jest niezgodna z prawem.

Przemoc w rodzinie to jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste, w szczególności narażające na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Przemoc boli kiedy:
popychasz, bijesz, kopiesz, szarpiesz... (przemoc fizyczna),
wyśmiewasz, wyzywasz, poniżasz, grozisz... (przemoc psychiczna),
gwałcisz, wymuszasz pożycie seksualne, demonstrujesz zazdrość (przemoc seksualna),
okradasz, odbierasz zarobione pieniądze, nie pozwalasz na podjęcie pracy zarobkowej (przemoc ekonomiczna),

Uznając, że przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej, władze publiczne mają obowiązek przeciwdziałać przemocy w rodzinie poprzez zapewnienie wszystkim obywatelom równego traktowania i poszanowania ich praw i wolności.

BEZPŁATNA APLIKACJA MOBILNA "TWÓJ PARASOL"

- praktyczne i skuteczne narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie - https://twojparasol.com

- aplikacja umożliwia dyskretny kontakt z adresem email oraz możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego w nagłych przypadkach, jak również zawiera informacje, które mogą być pomocne osobom krzywdzonym, np. z zakresu prawa

 

stop przemocy

 ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach pracy w Zespole Interdyscyplinarnym. Zespół realizuje działania określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele różnych instytucji: pracownicy socjalni, pedagog szkolny, policja, oświata, służba zdrowia, kuratorzy sądowi.
Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów wchodzących w skład Zespołu oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego powołany do realizacji zadań na terenie gminy Wyszki:

1. Marzanna Olszewska - przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach, Przewodniczący Zespołu
2. Beata Seliwanów - przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach,
3. Joanna Kiełsa - przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach,
4. Jadwiga Szerszeń - przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wyszkach,
5. Dariusz Koleda, Sławomir Niczyporuk - przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim,
6. Weronika Falkowska, Katarzyna Owczarczuk - przedstawiciele Szkoły Podstawowej im. Ks. F. J. Falkowskiego w Topczewie,
7. Magdalena Tomkiel - przedstawiciel Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wyszkach,
8. Joanna Paszko - Wojtkowska - przedstawiciel Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wyszkach,
9. Bożena Siemieńczuk - przedstawiciel kuratorów Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim.
10. Eugenia Gromada - przedstawiciel organizacji pozarządowej - OSP w Niewinie Borowym.

Nie ma jednego przestępstwa o nazwie "przemoc w rodzinie". Kodeks karny określa szereg przestępstw, które mogą zostać popełnione z użyciem przemocy:

 • art. 157 kk - naruszenie czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia
 • art. 156 kk - ciężki uszczerbek na zdrowiu
 • art. 207 kk - znęcanie się
 • art. 190 kk - groźby karalne
 • art. 191 kk - zmuszanie do określonego zachowania
 • art. 197 kk - zgwałcenie

Z punktu widzenia prawa przemoc w rodzinie to przestępstwo, art. 207 par. 1 Kodeksu Karnego dotyczy znęcania się fizycznego i moralnego nad członkami rodziny i przewiduje karę pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 5 lat. Każda osoba, nawet obca, której wiadomo, że takie przestępstwo występuje lub wystąpiło, może zawiadomić Policję lub Prokuraturę.

Z moralnej perspektywy przemoc to krzywdzenie słabszego i jest złem moralnym, z psychologicznej – to cierpienie i bezradność „ofiar” i mechanizmy sterujące przemocą.

Sprawca każdego rodzaju przemocy winien być pociągnięty do odpowiedzialności karnej. To nie Ty musisz wyprowadzać się z domu. To osoba stosująca przemoc w rodzinie musi się liczyć z tym, że będzie musiała sama opuścić mieszkanie. Masz prawo żądać od Policji, prokuratury lub sądu ochrony i zapewnienia Ci bezpieczeństwa, w szczególności poprzez izolację osoby stosującej przemoc. Masz prawo do żądania wszczęcia procedury "Niebieskiej Karty"  przez przedstawicieli ośrodka pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia. Masz także prawo złożyć w sądzie cywilnym wniosek o zobowiązanie sprawcy przemocy w rodzinie do opuszczenia zajmowanego wspólnie mieszkania.

 

INSTYTUCJE, W KTÓRYCH UZYSKASZ POMOC

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach ul. Szkolna 17        tel. 85/555 68 15
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ul. Piórkowska 2 tel. 85/730 58 90
Szkoła Podstawowa w Wyszkach - pedagog ul. Szkolna 17 tel. 85/737 11 21
Szkoła Podstawowa w Topczewie - psycholog tel. 85/737 12 14

Komenda Powiatowa Policji w Bielsku Podlaskim ul. Kopernika 7 tel. 997  lub 112 lub 47 712 52 12        Dzielnicowy - 885 997 239
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim ul. 3 Maja 17 tel. 85/833 26 76
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Białymstoku ul. Włókiennicza 7 tel. 85/744 50 27
Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 7 tel. 85/731 21 05, 731 21 20
Prokuratura Rejonowa w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 7 tel. 85/731 28 80

Punkt Konsultacyjny ds. przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie Bielsk Podlaski, ul. Sienkiewicza 11 a tel. 85/731 81 40 lub 690608198

 

OSOBISTY PLAN AWARYJNY DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY DOMOWEJ W EPIDEMII KORONOWIRUSA

pdfOsobisty_plan_awaryjny_poradnik.pdf

 

KWESTIONARIUSZ - CZY DOZNAJESZ PRZEMOCY W RODZINIE?

Czy zdarza się, że ktoś bliski:

 • traktuje Cię w sposób, który Cię rani ?
 • obrzuca Cię obelgami, wyzwiskami ?
 • zmusza Cię do robienia rzeczy, które Cię poniżają ?
 • popycha Cię, policzkuje, uderza, szarpie ?
 • nie pozwala Ci widywać się z przyjaciółmi i rodziną ?
 • grozi, że Cię zabije lub zrani ?
 • niszczy Twoją własność ?
 • mówi ci, że wie, co jest słuszne dla ciebie?
 • ośmiesza lub obraża ludzi, których lubisz i cenisz?
 • stale krytykuje Twoją osobę (poglądy, uczucia, pochodzenie, wykształcenie)?
 • mówi ci, że jesteś głupia, że do niczego się nie nadajesz?
 • nie pozwala ci widywać się i rozmawiać z przyjaciółmi, rodziną?
 • dusił, kopał, obezwładniał, wykręcał ręce?
 • groził ci nożem, siekierą, bronią palną?
 • groził ci, że cię zabije lub dotkliwie zrani?
 • obwinia cię za swoje agresywne zachowanie, mówi ci, że wszystkiemu ty jesteś winna?
 • zmuszał cię do pożycia seksualnego?
 • zmusza cię do uprawiania praktyk seksualnych, które ci się nie podobają?
 • straszył cię, że pobije twoich przyjaciół, jeśli będą próbowali ci pomóc?
 • zabiera ci pieniądze, każe o nie prosić lub po prostu nie chce ich dawać?
 • zachowuje się wobec dzieci w sposób budzący Twój sprzeciw?
 • grozi, że zabierze ci wszystko (dzieci, pieniądze, dom), jeśli nie będziesz mu posłuszna?
 • przeprasza cię, rozpieszcza prezentami po tym, jak cię pobił?
 • Czy czujesz się nieswojo, gdy dochodzi do spotkania z twoimi przyjaciółmi w obecności partnera?
 • Czy w czasie trwania małżeństwa zerwałaś kontakty z przyjaciółmi, rodziną?
 • Czy jesteś z partnerem, bo mówił ci, że cię zabije, jeśli od niego odejdziesz?
 • Czy kiedykolwiek byłaś tak pobita przez partnera, że wymagałaś pomocy lekarskiej lub leczenia szpitalnego?
 • Czy czujesz się zagrożona w swoim domu?

Jeśli choć na jedno pytanie odpowiedź brzmiała twierdząco, istnieje duże prawdopodobieństwo, że doznajesz przemocy w rodzinie. Zastanów się, czy czujesz się bezpiecznie w swoim domu. Spróbuj porozmawiać z kimś zaufanym, o tym co się dzieje w Twoim związku.

 

PROGRAM KOREKCYJNO - EDUKACYJNY DLA SPRAWCÓW PRZEMOCY W RODZINIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim prowadzi program korekcyjno - edukacyjny dla osób stosujących przemoc wobec najbliższych. Program adresowany jest do pełnoletnich mężczyzn i kobiet stosujących przemoc wobec partnerek/partnerów lub nieradzących sobie z kontrolowaniem i opanowywaniem własnych negatywnych emocji. Ma on kształtować postawę partnerstwa i szacunku w stosunku do innych osób oraz odpowiedzialności za zachowania agresywne.

Do programu kwalifikowani są skazani prawomocnymi wyrokami za przestępstwo z art. 207 kodeksu karnego (lub inne przeciwko rodzinie, ze stwierdzeniem sprastwa przemocy), zarówno korzystajacy z warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności oraz osoby po odbyciu kary. Do udziału w programie osoby skazane kierowane są przez sąd.

Osoby chętne, które chcą dokonać zmian w swoim życiu i nauczyć się radzenia sobie z własną agresją, mogą zgłaszać się indywidualnie do PCPR. Program finansowany jest z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Program ma charakter edukacyjny i korekcyjny, trwa 60 godzin, realizowany jest poprzez spotkania indywidualne oraz zajęcia grupowe. W części edukacyjnej uczestnicy zapoznają się z wiedzą na temat przemocy. Część korekcyjna ma na celu zdobycie umiejętności jak nie stosować przemocy, trening umiejętności społecznych i zachowań asertywnych a także naukę konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w programie lub ich najbliżsi mogą kontaktować się z psychologiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim ul. 3 Maja 17 od poniedziałku do piątku
tel. 85/833 26 76
 
SPECJALISTYCZNY OŚRODEK WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W KOLNIE
 
     oferuje pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie:
- ochronę ofiar przemocy domowej i zapewnienie osobom dorosłym oraz dzieciom pozostajacym pod ich opieką całodobowego schronienia bez skierowania i bez względu na dochód,
- pomoc psychologiczną i prawną i socjalną,
- diagnozowanie problemu przemocy oraz opracowanie indywidualnego planu pomocy,
- prowadzenie terapii indywidualnej, grupowej, udzielanie konsultacji wychowawczych,
- prowadzenie zajęć edukacyjnych, profilaktycznych o szerokiej tematyce, grup wsparcia, warsztatów umiejętności,
- prowadzenie zajęć korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie
 
     Ośrodek dysponuje pomieszczeniami do spania, pomieszczeniem do pobytu dziennego, ogólnodostępnymi łazienkami, kuchnią. Pomoc udzielana w placówce jest bezpłatna.
 
Ośrodek Wsparcia Kolno
 
 
adres: ul. Wojska Polskiego 69, 18-500 Kolno
 
tel. 86/ 278 13 34
     86/ 278 12 99

 www.pcprkolno.pl


PRZEPISY PRAWA

ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249)

BAZA TELEADRESOWA

xlsInterwencja_kryzysowa_woj._podlaskie_2021_-_baza_teleadresowa.xls

Baza_NGO_2021.pdf

specjalistyczne_osrodki_wsparcia__programy_korekcyjno_edukacyjne_i_psychologiczno_terapeutyczne_2021.xls

odtInformator__o_ofertach_pomocy_powiat_bielski.odt_ aktualizacja 29 czerwca 2021 r.

bielski plakat npp 2020