Obszar wsi Wiktorzyn należał pierwotnie do majątku Strabla. Na przełomie XIX i XX wieku wiele gruntów wokół Strabli było dzierżawionych różnym osobom. Na jednej z takiej dzierżaw powstał folwark Wiktorzyn. Liczył zapewne mniej niż 50 ha, gdyż nie ujęto go w spisie Księgi Adresowej Polski, a J. Włodek w swojej pracy na temat ziemiaństwa nie wykazał również ziemian z tego folwarku. Mógł być też majątkiem należącym do Żydów, wiele gruntów Strabli dzierżawili właśnie Żydzi. O Wiktorzynie wspomina Skorowidz miejscowości RP z 1921 roku, ten folwark liczył ówcześnie 2 domy i 18 mieszkańców, w tym 2 prawosławnych. Można go również odnaleźć na mapach z okresu międzywojennego.