Urząd Gminy w Wyszkach ogłasza taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wyszki na okres 3 lat.

Na mocy art. 20 oraz art.24c ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz.2028) oraz decyzją nr BI.RZT.70.224.2021 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku – oraz uchwały Nr XX/256/21 Rady Gminy Wyszki w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od 25.08.2021 r. do 24.08.2024 r. obowiązywać będzie nowa taryfa obejmująca niżej przedstawione ceny i opłaty:

Taryfowa grupa odbiorców

Cena za 1 m3 dostarczonej wody

Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków

netto w zł/m3

brutto w zł/m3

netto w zł/m3

brutto w zł/m3

cena

dopłata gminy

cena do zapłaty przez odbiorcę

cena

dopłata gminy

cena do zapłaty przez odbiorcę

cena

dopłata gminy

cena do zapłaty przez odbiorcę

cena

dopłata gminy

cena do zapłaty przez odbiorcę

Grupa I w okresie od 25.08.2021-24.08.2022

2,46

-

2,46

2,66

-

2,66

12,47

7,20

5,27

13,47

7,78

5,69

Grupa I w okresie od 25.08.2022-24.08.2023

2,50

-

2,50

2,70

-

2,70

12,55

7,20

5,35

13,55

7,78

5,78

Grupa I w okresie od 25.08.2023-24.08.2024

2,54

-

2,54

2,74

-

2,74

12,72

7,20

5,52

13,74

7,78

5,96

Taryfowa grupa odbiorców

Stawka opłaty abonamentowej przy dostawie wody od 25.08.2021 r. do 24.08.2024 r.

Stawka opłaty abonamentowej przy odprowadzaniu ścieków

od 25.08.2021 r. do 24.08.2024 r.

netto w zł/odbiorcę/m-c

brutto w zł/odbiorcę/m-c

netto w zł/odbiorcę/m-c

brutto w zł/odbiorcę/m-c

cena

dopłata gminy

cena do zapłaty przez odbiorcę

cena

dopłata gminy

cena do zapłaty przez odbiorcę

cena

dopłata gminy

cena do zapłaty przez odbiorcę

cena

dopłata gminy

cena do zapłaty przez odbiorcę

Grupa I

5,00

-

5,00

5,40

-

5,40

12,00

-

12,00

12,96

-

12,96

Do cen i stawek doliczono podatek od towarów i usług VAT, który na dzień wejścia w życie niniejszej taryfy wynosi 8%.