konsultacje2018 stopka

Protokół z realizacji techniki konsultacyjnej

w ramach IPK Gminy Wyszki

INFORMACJA O PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH:

Data działania: lipiec - październik 2018r.

Forma działania:   Mapa interaktywna

Temat: zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszki – Uchwała Nr XXI/273/18 Rady Gminy Wyszki z dnia 27 marca 2018r. zmieniająca uchwałę przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszki

Cel konsultacji:

  • Wspólne wypracowanie pożądanej struktury terenu – wyznaczenie terenów przeznaczonych pod kopalnię kruszywa naturalnego
  • Dotarcie do jak największej grupy osób zainteresowanych ustaleniami przyszłej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszki
  • Przekazanie społeczności lokalnej pełnej i rzetelnej informacji na temat planowanych zmian studium
  • Wspólne wypracowanie najlepszych rozwiązań mających na celu ograniczenie uciążliwości jakie niesie za sobą eksploatacja kruszywa naturalnego
  • Określenie kierunków rekultywacji terenów poeksploatacyjnych                                          

Przebieg spotkania

Technika mapy interaktywne polegała na wykorzystaniu dedykowanego narzędzia informatycznego, stanowiącego rozszerzenie systemu GIS Podlaskie. Za pomocą tego narzędzia prezentowany był projekt konsultowanego dokumentu oraz informacje dotyczące procesu konsultacji. Narzędzie to umożliwiało uczestnikom konsultacji zadawanie pytań oraz przekazywanie opinii i wniosków do urzędu gminy.

Komunikat o konsultacjach został dostosowany do wszystkich potencjalnych uczestników, zaś technika mapy interaktywne była przydatna szczególnie dla osób, które z różnych powodów nie mogły wziąć udziału w spotkaniach bezpośrednich.

W urzędzie gminy została przeszkolona osoba, która była odpowiedzialna przez cały okres realizacji działania za obsługę narzędzia i bieżące zbieranie opinii. Mapy interaktywne zamieszczone zostały na portalu: http://geoportal.wrotapodlasia.pl oraz na stronie Gminy Wyszki www.wyszki.pl umieszczony został baner przekierowujący na http://geoportal.wrotapodlasia.pl.

W czasie trwania konsultacji za pomocą map interaktywnych niestety żaden z mieszkańców gminy nie wyraził swej opinii poprzez ten system.

data: 5.10.2018r.

podpis koordynatora procesu konsultacji: Miłkowska Anna