W maju bieżącego roku wyłoniono wykonawcę na realizację przedmiotowego zadania. W ramach zawartej umowy ustalono następujący zakres prac Wykonawcy:

1. Wariant  I obejmuje demontaż pokryć dachowych zawierających azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych, inwentarskich itp. z terenu Gminy Wyszki, załadunek oraz przewiezienie wyrobów zawierających azbest z miejsca demontażu do miejsca unieszkodliwienia i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.

2. Wariant II obejmuje odebranie z terenu Gminy Wyszki płyt azbestowo – cementowych tzw. eternitu, złożonych na pryzmach (stosach), załadunek oraz przewiezienie wyrobów zawierających azbest z miejsca odebrania do miejsca unieszkodliwienia i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.
Termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.09.2016r.

W grudniu 2015 roku opracowano dokumentację projektową na realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Wyszkach”. Inwestycja polegać będzie m.in. na: rozbudowie instalacji technologicznej poprzez budowę dwóch zbiorników retencyjnych podziemnych o poj. 50m3 każdy, przebudowie części technologicznej Stacji Uzdatniania Wody, wymianie urządzeń technologicznych, wymianie instalacji wewnętrznych, wymianie stolarki w budynku SUW, wykonanie fundamentów pod urządzenia technologiczne wewnątrz budynku SUW, przebudowie w zakresie zagospodarowania terenu w tym dróg wewnętrznych i ogrodzenia.

Inwestycja polegać będzie na termomodernizacji części budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach oraz wykonanie zadaszenia nad schodami od strony północnej. Dodatkowo planuje się montaż ogniw fotowoltaicznych.

Zamówienie związane było z realizacją operacji pn. „Zakup ciągnika z przyczepą na potrzeby systemu zbiórki odpadów komunalnych” współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, W ramach działania Nr 321: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Koszt brutto zadania 324 900,00 zł.

Inwestycja realizowana przy współudziale środków z Narodowego Programu  Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Długość odcinka 2 213m .Całkowity koszt zadania to kwota 1 279 804,58  złotych brutto, w tym dotacja z budżetu państwa 528 867,72zł.

Zadanie polegało m.in. na:

 • wykonaniu nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej gr. 4cm - warstwa ścieralna
 • wykonaniu nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej gr. 4cm - warstwa wiążąca
 • wykonaniu podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 30cm (10+20cm),
 • wykonaniu wyrównania istniejącej nawierzchni kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie (grubość zmienna),
 • wykonaniu poboczy i wjazdów z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr.10cm
 • wykonaniu chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej oraz podsypce piaskowej 2x5cm
 • ustawieniu krawężników betonowych  15x30 cm
 • ustawieniu obrzeży betonowych 6x20 cm
 • wykonaniu wjazdów z kostki brukowej  betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa naturalnego gr. 15 cm
 • wykonaniu ścieku z elementów betonowych  gr. 15 cm na podsypce cementowo – piaskowej w km rob. 0+745 – 0+837
 • wykonaniu umocnienia skarpy płytami ażurowymi w km rob. 0+775 – 0+835 str. L.

Odwodnienie zaprojektowane jest poprzez powierzchniowy spływ wody do istniejących przebudowanych przepustów i przydrożnych rowów.

 

Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013 Priorytet IX . Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej plany gospodarki niskoemisyjnej realizowany przez NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.

Zamówienie obejmowało:

 • Opracowanie bazy danych zawierających wyselekcjonowane usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią. Opracowanie bazy na podstawie inwentaryzacji w terenie, stworzenie bazy danych pozwalających na ocenę gospodarki energią w gminie (w tym emisji CO2),
 • Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej, zgodnie z wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników urzędu w zakresie problematyki dotyczącej  problematyki związanej z tworzeniem, realizacją i monitorowaniem planów gospodarki niskoemisyjnej,
 • Opracowanie niezbędnych materiałów informacyjnych i promocyjnych (broszury, ulotki) udziału dofinansowania środków z Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w realizacji zadań w zakresie gospodarki niskoemisyjnej. Wykonanie w ramach zlecenia wydruku 60 szt. plakatów oraz 1.400 sztuk ulotki z informacjami dotyczącymi działań związanych z projektem.

Wartość zadania 33 789,99 zł brutto.

Długość planowanych do przebudowy dróg wynosi 2 127,50m. Koszt zadania ogółem to kwota 1 531530,86zł brutto.

Inwestycja polegać będzie m.in. na:

 • wykonaniu nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej gr. 4cm warstwa ścieralna 
 • wykonaniu nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej gr. 4cm warstwa wiążąca
 • wykonaniu podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 30cm (10+20cm)
 • wyrównaniu istniejącej nawierzchni brukowcowej kruszywem naturalnym z dodatkiem 35% łamanego – gr. zmienna ok. - 4cm.