Inwestycja realizowana przy współudziale środków z Narodowego Programu  Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Długość odcinka 2 213m .Całkowity koszt zadania to kwota 1 279 804,58  złotych brutto, w tym dotacja z budżetu państwa 528 867,72zł.

Zadanie polegało m.in. na:

 • wykonaniu nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej gr. 4cm - warstwa ścieralna
 • wykonaniu nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej gr. 4cm - warstwa wiążąca
 • wykonaniu podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 30cm (10+20cm),
 • wykonaniu wyrównania istniejącej nawierzchni kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie (grubość zmienna),
 • wykonaniu poboczy i wjazdów z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr.10cm
 • wykonaniu chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej oraz podsypce piaskowej 2x5cm
 • ustawieniu krawężników betonowych  15x30 cm
 • ustawieniu obrzeży betonowych 6x20 cm
 • wykonaniu wjazdów z kostki brukowej  betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa naturalnego gr. 15 cm
 • wykonaniu ścieku z elementów betonowych  gr. 15 cm na podsypce cementowo – piaskowej w km rob. 0+745 – 0+837
 • wykonaniu umocnienia skarpy płytami ażurowymi w km rob. 0+775 – 0+835 str. L.

Odwodnienie zaprojektowane jest poprzez powierzchniowy spływ wody do istniejących przebudowanych przepustów i przydrożnych rowów.

 

Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013 Priorytet IX . Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej plany gospodarki niskoemisyjnej realizowany przez NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.

Zamówienie obejmowało:

 • Opracowanie bazy danych zawierających wyselekcjonowane usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią. Opracowanie bazy na podstawie inwentaryzacji w terenie, stworzenie bazy danych pozwalających na ocenę gospodarki energią w gminie (w tym emisji CO2),
 • Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej, zgodnie z wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników urzędu w zakresie problematyki dotyczącej  problematyki związanej z tworzeniem, realizacją i monitorowaniem planów gospodarki niskoemisyjnej,
 • Opracowanie niezbędnych materiałów informacyjnych i promocyjnych (broszury, ulotki) udziału dofinansowania środków z Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w realizacji zadań w zakresie gospodarki niskoemisyjnej. Wykonanie w ramach zlecenia wydruku 60 szt. plakatów oraz 1.400 sztuk ulotki z informacjami dotyczącymi działań związanych z projektem.

Wartość zadania 33 789,99 zł brutto.

Długość planowanych do przebudowy dróg wynosi 2 127,50m. Koszt zadania ogółem to kwota 1 531530,86zł brutto.

Inwestycja polegać będzie m.in. na:

 • wykonaniu nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej gr. 4cm warstwa ścieralna 
 • wykonaniu nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej gr. 4cm warstwa wiążąca
 • wykonaniu podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 30cm (10+20cm)
 • wyrównaniu istniejącej nawierzchni brukowcowej kruszywem naturalnym z dodatkiem 35% łamanego – gr. zmienna ok. - 4cm.

Wójt Gminy Wyszki ogłasza od 12.04.2021 roku nabór wniosków dla projektów grantowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

Nabór wniosków prowadzony będzie w trybie ciągłym od 12.04.2021 roku do wyczerpania środków, jednak nie dłużej niż do 30.06.2022 roku.

Informujemy również, iż nabór wniosków może zostać zakończony albo wstrzymany, o czym będą Państwo informowani poprzez stronę internetową Gminy Wyszki.

Szczegółowe warunki dofinansowania projektu grantowego określone są w treści Regulaminu wyboru i realizacji projektów grantowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Formularz wniosku o udzielenie grantu dostępny jest:

 1. na stronie internetowej Grantodawcy Gmina Wyszki – www.wyszki.pl
 2. w siedzibie Grantodawcy; ul. Piórkowska 2, 17-132 Wyszki

Wnioski należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Urzędu Gminy, w godzinach pracy Urzędu Gminy, tj.od poniedziałku do piątku: 7:30 - 15:30:

Urząd Gminy Wyszki

ul. Piórkowska 2

17-132 Wyszki

z dopiskiem:

„Wniosek - Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii”

Po złożeniu wniosku zostanie wydane potwierdzenie złożenia wniosku. Pracownicy Urzędu nie będą pomagać w wypełnianiu wniosków podczas ich składania. Po złożeniu nie będzie możliwości uzupełnienia wniosku z wyjątkiem sytuacji opisanej w dziale IV Regulaminu.

 

Proszę zwrócić szczególną uwagę, aby wszystkie pola wniosku zostały wypełnione.

 Ocenie będą podlegać tylko te wnioski, które wpłynęły w terminie naboru, tj. została złożona ich podpisana wersja papierowa w Urzędzie Gminy Wyszki.

O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do Urzędu Gminy Wyszki w wersji papierowej.

 Wnioski rozpatrywane będą w trybie ciągłym, według kolejności wpływu.

 Po zakończeniu naboru na stronie www.wyszki.pl zostanie opublikowana lista zawierająca wszystkie projekty, które spełniły kryteria wyboru projektów z wyróżnieniem projektów wybranych do udzielenia Grantu oraz nastąpi powiadomienie Wnioskodawcy o wyniku rozpatrzenia jego wniosku.

Lista plików do pobrania:

Regulamin wyboru i realizacji projektów grantowychpdfRegulamin_wyboru_i_realizacji_projektów_grantowych.pdf

Wymagania technicznepdfWymagania_techniczne.pdf

Wzór Wniosku o udzielenie GrantupdfWzór_Wniosku_o_udzielenie_Grantu.pdf

Kryteria wyboru projektówpdfKryteria_wyboru_projektów.pdf

Wzór Umowy o powierzenie GrantupdfWzór_Umowy_o_powierzenie_Grantu.pdf

 

  

Wójt Gminy Wyszki z dniem 28.05.2021r. kończy nabór wniosków dla projektów grantowych współfinansowanych w ramach RPOWP na lata 2014-2020 dotyczących instalacji fotowoltaicznych!

Osoby składające wnioski od dnia 24.05.2021r. znajdą się na liście rezerwowej

W dalszym ciągu prowadzony jest nabór dotyczący instalacji kolektorów słonecznych!