Kowale w naszych dziejach pojawiają się w 1567 roku, zostały zapisane cyrylicą jako Nowosady - nowe osiedle. Osiedlili się tutaj Falkowscy, zapewne ze wsi Falki Stara Wieś (Falki). W czasie przysięgi na wierność królowi polskiemu w 1569 roku rycerze z tej wsi zapisali się że pochodzą ze wsi Falki Młodsze, Nowe (Falki minorennis). Te nazwy Nowosady i minorennis wskazywały, że wioska powstała niedługo wcześniej i nie miała jeszcze sprecyzowanej nazwy. W XVII wieku mieszkańcy zajmowali się kowalstwem i miejscowych rycerzy zaczęto nazywać Kowalami. Jako, że pierwotnymi mieszkańcami byli Falkowscy, w 1676 roku pojawia się nazwa Falki Kowale. Stara nazwa pojawiła się jeszcze w źródłach z końca XVIII wieku (Falki Nowosady czyli Kowale), jednak główna nazwa to była Falki Kowale lub same Kowale.

O tutejszych rycerzach nie zachowało się wiele danych. Herbarz A. Bonieckiego zapisał jedynie: Falkowscy ze wsi Falki Kowale, w ziemi bielskiej. Ignacy syn Jakuba i Marianny ze Zdrodowskich, część dóbr Falki-Kowale, sprzedał [w] 1783 roku Rochowi, synowi Wojciecha i Marianny z Zimnochów, swemu synowcowi”. W XIX wieku nadal było to niewielkie osiedle drobnoszlacheckie.

W 1921 roku wieś należała do gminy Wyszki, liczyła (Kowale Falki) ówcześnie 13 domów i 59 mieszkańców. Wszyscy podali narodowość polską i wiarę katolicką.