Mariusz Korzeniewski Wójt Gminy Wyszki

mgr inż. Mariusz Korzeniewski

Pokój nr: 9 (wejście przez Sekretariat)
tel.: (85) 730 58 90

Wójt przyjmuje interesantów:
poniedziałek i czwartek w godz. 9.00 - 12.00

Kierownikiem Urzędu jest Wójt, który wykonuje swoje czynności przy pomocy Zastępcy Wójta, Sekretarza i Skarbnika, określając przy tym ich zadania.
Wójt dokonuje czynności z zakresu prawa pracy na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

Kompetencje Wójta:

1) kieruje bieżącymi sprawami Gminy i reprezentuje ją na zewnątrz,
2) kieruje i nadzoruje pracą Urzędu,
3) wykonuje czynności organu obrony cywilnej,
4) wykonuje czynności przełożonego w stosunku do kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
5) składa oświadczenie woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Gminy,
6) wydaje zarządzenia, regulaminy i instrukcje,
7) wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości Gminy,
8) może upoważnić na piśmie pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych,
9) udziela pełnomocnictwa w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji,
10) mianuje pracowników samorządowych.