RODZINA 500 PLUS od 1 lipca 2019 r.

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Świadczenie wychowawcze przysługuje: obywatelom polskim oraz niektórym kategoriom cudzoziemców. Świadczenie wychowawcze będzie przysługiwać cudzoziemcom:

a) do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
b)  jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
c) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.), jeżeli zamieszkują z dziećmi na teryto­rium Rzeczypospolitej Polskiej.
d) posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, jeżeli zamieszkują z dziećmi na terenie RP, z wyłączeniem obywateli państw trze­cich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprze­kraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów lub pracy sezonowej oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy.

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

  • matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca,
  • opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego,
  • opiekunowi prawnemu dziecka,
  • dyrektorowi domu pomocy społecznej

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie.

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego  oraz jego wypłata następują na wniosek. Wniosek składa się w gminie właściwej na miejsce zamieszkania.

Przyznanie świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania decyzji. Organ właściwy lub wojewoda przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej.

Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na okres od dnia 1 czerwca do dnia 31 maja roku następnego. Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawodłowo wypełnionymi dokumentami, a w przypadku urodzenia dziecka, prawo ustala się w okresie 3 miesięcy licząc od dnia urodzenia dziecka, od miesiąca urodzenia dziecka.

Wnioski na kolejny okres będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia  danego roku, a w przypadku wniosków skłądanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lutego danego roku. W sprawach z wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego złożonych po dniu 30 czerwca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego ustala się na okres do dnia 31 maja 2021 r.

W przypadku zmiany miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze, organ właściwy do którego został złożony wniosek, przekazuje wniosek wraz z dokumentami do organu właściwego ze względu na nowe miejsce zamieszkania osoby ubiegającej sie o świadczenie wychowawcze.

 

 

DOBRY START

Świadczenie dobry start to 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Świadczenie przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają świadczenie do ulończenia przez nie 24. roku życia.

Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. "zerówce" prowadzonej w szkole. Nie obejmuje też studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

Świadczenie dobry start nie podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Od 1 lipca wniosek o świadczenie dobry start można złożyć online za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl oraz bankowości elektronicznejPrzyjmowanie wniosków o świadczenie dobry start drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w ośrodku pomocy społecznej właściwym dla miejsca zamieszkania lub za pośrednictwem poczty rozpocznie się 1 sierpnia. Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i w sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach, ośrodek pomocy będzie miał maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

 

pdfwzór_wniosku_dobry_start.pdf

pdfSDS_załącznik_do_wniosku_dobry_start.pdf

 


WNIOSKI DO PORANIA

 


PRZEPISY PRAWA

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. u. z 2016 r. poz. 195)

pdfrozporządzenie_w_sprawie_szczegółowych_warunków_realizacji_programu_Dobry_Start.pdf