ue konsultacje

O projekcie

Gmina Wyszki przystąpiła do projektu  „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach”  realizowanego przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT  w Białymstoku w partnerstwie z Podlaskim Biurem Planowania Przestrzennego i Fundacją Inicjatyw Regionalnych „Progres” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest usprawnienie i przyspieszenie procesów planowania zagospodarowania przestrzennego w gminach województwa podlaskiego. Główne rezultaty projektu to:

  • przeprowadzone poszerzone (wykraczające poza wymogi nakładane na gminy na mocy przepisów) konsultacje dokumentów dotyczących planowania przestrzennego,
  • przedłożone do zatwierdzenia dokumenty dotyczące planowania przestrzennego,
  • unikalne, internetowe narzędzie konsultacyjne, oparte na systemie informacji przestrzennej.

Korzyści dla Wyszki

W ramach projektu, Gmina Wyszki zostanie objęta wsparciem (finansowym, organizacyjnym i merytorycznym) w prowadzeniu pogłębionych konsultacji społecznych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  (Uchwała nr XVI/206/17 Rady Gminy Wyszki z dnia 30 marca 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszki, Uchwała Nr XXI/273/18 Rady Gminy Wyszki z dnia 27 marca 2018r. . zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wyszki).

Przez pogłębione konsultacje rozumie się konsultacje wykraczające poza wymogi nakładane na gminy na mocy przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Konsultacje takie są ważnym elementem procesu planowania, a ich prawidłowe przeprowadzenie wpływa bezpośrednio na usprawnienie procesów inwestycyjnych w gminie. W ramach projektu pracownicy samorządowi w gminach otrzymają m.in. pomoc w postaci szkoleń i doradztwa dotyczącego zagadnień związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, oraz innowacyjnych metod i narzędzi (w szczególności narzędzie typu GIS) prowadzenia konsultacji społecznych projektów dokumentów planistycznych. Pozwoli to na trwałe zwiększenie potencjału instytucjonalnego gminy w tym zakresie.

Dla Gminy Wyszki został opracowany Indywidualny Plan Konsultacji uwzględniający jej potrzeby i specyfikę. Na realizację opracowanego planu gmina otrzymała dotację w formie grantu w wysokości: 31 490,00 zł, oraz techniczne i merytoryczne wsparcie eksperckie. W szczególności, w ramach projektu zostanie wykonane i wdrożone unikalne narzędzie internetowe oparte o system GIS Podlasia, które będzie wykorzystane w procesie konsultacji społecznych dokumentów planistycznych gmin.

Cele konsultacji w Gminie Wyszki:

  • Wspólne wypracowanie pożądanej struktury terenu – wyznaczenie terenów przeznaczonych pod kopalnię kruszywa naturalnego,
  • Dotarcie do jak największej grupy osób zainteresowanych ustaleniami przyszłej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszki,
  • Przekazanie społeczności lokalnej pełnej i rzetelnej informacjo na temat planowanych zmian studium
  • Wspólne wypracowanie najlepszych rozwiązań mających na celu ograniczenie uciążliwości jakie niesie za sobą eksploatacja kruszywa naturalnego,
  • Określenie kierunków rekultywacji terenów poeksploatacyjnych.