Wyszki 05.02.2024

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu przez Szkołę Podstawową w Topczewie

w związku z konkursem nr FEPD.08.01-IZ.00-001/24

ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucję Zarządzającą programem Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027

Priorytet VIII Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego

Działanie 8.1 Rozwój edukacji i kształcenia

I. OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Gmina Wyszki (dalej „Ogłaszający konkurs”) ogłasza otwarty nabór partnera spoza sektora finansów publicznych, w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu nr FEPD.08.01-IZ.00-001/24 (program Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, Priorytet VIII Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego, Działanie 8.1 Rozwój edukacji i kształcenia). Nabór partnera prowadzony jest na podstawie i zgodnie z postanowieniami art. 39 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. 2022 poz. 1079).

II. CEL PARTNERSTWA

Wspólne przygotowanie i opracowanie wniosku, aplikowanie o dofinansowanie oraz realizacja projektu, w ramach którego przewiduje się:

 1. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego na obszarach, gdzie występują deficyty
  i potrzeby w tym zakresie w szczególności na obszarach wiejskich,
 2. Zajęcia o charakterze kompensacyjnym i wyrównującym szanse dzieci w edukacji przedszkolnej mające na celu niwelowanie na wczesnym etapie edukacyjnym ewentualnych deficytów rozwojowych co przyczyni się do wczesnego wspomagania rozwoju dzieci,
 3. Wspieranie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, realizacja elementów doradztwa zawodowego w celu zwiększenia atrakcyjności placówek przedszkolnych,
 4. Podnoszenie kompetencji kadr systemu edukacji w ramach edukacji przedszkolnej, w tym do prowadzenia kształcenia w systemie online oraz podnoszenie kompetencji kadry zarządzającej systemem edukacji w celu poprawy jakości kształcenia dzieci.

III. WYMAGANIA I OCZEKIWANIA W STOSUNKU DO PARTNERA

Partnerem może być podmiot, którego doświadczenie i/lub merytoryczny zakres działalności związane są z celami partnerstwa. Partner zadeklaruje wniesienie wkładu w realizację zadań i celu partnerstwa w postaci wiedzy i doświadczenia, know-how, zasobów ludzkich, którymi dysponuje, w celu realizacji zadań/działań w projekcie.

Partner musi posiadać udokumentowane doświadczenie w pozyskiwaniu i należytej realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanych samodzielnie jako beneficjent (wnioskodawca) lub jako partner, w zakresie zbieżnym z celami projektu.

IV. KRYTERIA WYBORU PARTNERA

A. Kryteria dostępu:

Do postępowania i oceny ofert zostaną zakwalifikowane wyłącznie podmioty, które łącznie spełniają następujące wymagania:

 1. Podmiot prowadzi działalność statutową w zakresie objętym celem partnerstwa.
 2. Podmiot nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie m.in.:

1) art. 207 ust. 4 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.869);

2) art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 r. poz. 769);

3) art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. 2012 r. poz. 768 z późn.zm.) lub z innych powodów.

 1. Podmiot nie jest podmiotem, dla którego przyznanie środków finansowych w ramach programu stanowiłoby pomoc państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
 2. Podmiot nie zalega z opłaceniem składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz nie zalega z opłaceniem podatków i opłat wobec Urzędu Skarbowego.
 3. Podmiot posiada przynajmniej 3-letnie udokumentowane doświadczenie w pozyskiwaniu i należytej realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanych samodzielnie jako beneficjent (wnioskodawca) lub jako partner.
 4. Podmiot nie pozostaje pod zarządem komisarycznym oraz nie znajduje się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego (w tym nie oddalono wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku majątku upadłego, wystarczającego na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego), postępowania naprawczego.

B. Kryteria merytoryczne:

Punkty za kryteria sumują się, a podmiot może uzyskać maksymalnie 120 pkt.

 1. Podmiot w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert uczestniczył i/lub uczestniczy w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego jako beneficjent (wnioskodawca) lub partner:

a) do 1 projektu – 0 pkt.,

b) do 2 projektów – 10 pkt.,

c) od 3 projektów – 20 pkt.

 1. Podmiot posiada doświadczenie w realizacji działań edukacyjnych w zakresie kompetencji kluczowych na rynku pracy:

a) brak doświadczenia – 0 pkt.,

b) posiadane doświadczenie – 20 pkt.

 1. Podmiot lub jego personel w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert uczestniczył i/lub uczestniczy w realizacji projektów skierowanych do dzieci lub młodzieży oraz nauczycieli w zakresie: zajęć o charakterze kompensacyjnym lub wyrównującym szanse w edukacji, zajęć wspierających kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne, zajęć podnoszących kompetencje kadr systemu edukacji, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

a) do 1 projektu – 0 pkt.,

b) do 2 projektów – 10 pkt.,

c) od 3 projektów – 20 pkt.

 1. Posiadanie i zadeklarowanie wniesienia odpowiedniego wkładu własnego partnera w postaci know-how, potencjału ludzkiego, organizacyjnego, technicznego niezbędnego do realizacji proponowanych w projekcie działań – od 0 do 20pkt.
 2. Proponowany rodzaj i zakres merytoryczny działań – w tym działań edukacyjnych – w projekcie – od 0 do 20 pkt.
 3. Podmiot lub jego personel posiada doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczących tworzenia miejsc przedszkolnych i/lub żłobkowych na obszarach, gdzie występują deficyty i potrzeby w tym zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich – 20 pkt.

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY

Podmiot ubiegający się o wybór Partnera w procedurze konkursowej jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej „za zgodność z oryginałem”):

 1. Wypełniony „Formularz oferty” – zgodny co do treści - ze wzorem dołączonym do ogłoszenia.
 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru (np. KRS, CEIDG) lub odpowiednio wyciąg z właściwej ewidencji potwierdzający formę organizacyjno-prawną podmiotu, osoby uprawnione do reprezentowania i zasady reprezentacji podmiotu.
 3. Oświadczenie, że podmiot nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie m.in.:

1) art. 207 ust. 4 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.869);

2) art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 r. poz. 769);

3) art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. 2012 r. poz. 768 z późn.zm.) lub
z innych powodów.

 1. Oświadczenie, że podmiot nie jest podmiotem, dla którego przyznanie środków finansowych
  w ramach programu stanowiłoby pomoc państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu
  o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
 2. Aktualne zaświadczenie (lub kopia zaświadczenia potwierdzona za zgodność z oryginałem) z właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że podmiot nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.
 3. Aktualne zaświadczenie (lub kopia zaświadczenia potwierdzona za zgodność z oryginałem) właściwego naczelnika US potwierdzającego, że podmiot nie zalega z opłacaniem podatków i opłat.
 4. Oświadczenie podmiotu składającego ofertę o gotowości wniesienia wkładu własnego zgodnie z zasadami określonymi w dokumentach programowych.
 5. Oświadczenie podmiotu składającego ofertę o posiadaniu przynajmniej 3-letniego udokumentowanego doświadczenia w pozyskiwaniu i należytej realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego lub innych środków publicznych, realizowanych samodzielnie jako beneficjent (wnioskodawca) lub jako partner.
 6. Oświadczenie podmiotu składającego ofertę o niepozostawaniu pod zarządem komisarycznym oraz nieznajdowaniu się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego (w tym nie oddalono wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku majątku upadłego, wystarczającego na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego), postępowania naprawczego.
 7. Inne dokumenty, oświadczenia i informacje wymagane lub mogące mieć znaczenie.
 8. Jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.
 9. Nie dopuszcza się do udziału w postępowaniu podmiotów wspólnie składających ofertę, tzw. „konsorcjów”.

VI. TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT oraz WYBÓR OFERTY

 1. Ofertę wraz z załącznikami należy przedstawić w języku polskim w formie pisemnej wg. wzoru załączonego do niniejszego ogłoszenia.
 2. Oferta powinna zawierać wszystkie informacje zgodnie z wymaganiami ogłaszającego wobec partnera i zakresu oferty określonymi w niniejszym ogłoszeniu.
 3. Oferta oraz wszystkie oświadczenia składane w ramach konkursu powinny być podpisane przez osobę/osoby upoważnioną/-e do reprezentowania podmiotu, zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu lub na podstawie pełnomocnictwa.
 4. Oferta powinna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis (np. czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska lub podpis tzw. „nieczytelny” opatrzony pieczęcią imienną).
 5. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć (osobiście lub korespondencyjnie) w zamkniętej kopercie z oznaczeniem podmiotu oraz opisem: Oferta w konkursie na wybór partnera do projektu w ramach konkursu FEPD.08.01-IZ.00-001/23 na adres ogłaszającego konkurs:
 6. Gmina Wyszki, ul. Piórkowska 2, 17-132 Wyszki.
 7. Termin składania ofert wynosi co najmniej 21 dni od dnia opublikowania ogłoszenia. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27.02.2024 r. w godzinach pracy Ogłaszającego Konkurs: Gmina Wyszki, ul. Piórkowska 2, 17-132 Wyszki, pon. - pt. w godz. 7:30-15:30. Decyduje data wpływu oferty do ogłaszającego konkurs. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
 8. Po upływie terminu składania ofert, Komisja Konkursowa dokona ich otwarcia, następnie przeprowadzi czynności badania i oceny złożonych ofert w celu wyboru oferty najkorzystniejszej/ych.
 9. Spośród ocenionych ofert wybrana zostanie oferta, która spełnia wszystkie wymogi formalne i uzyskała najwyższą liczbę punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert przyznanych przez członków Komisji Konkursowej.
 10. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do wyboru jednego i/lub więcej niż jednego Partnera spośród oferentów z najwyższą ilością punktów w kryteriach oceny ofert.
 11. Wybranemu Podmiotowi/Podmiotom Ogłaszający konkurs zaproponuje zawarcie umowy partnerskiej, która w sposób szczegółowy określi zadania lidera i partnera, zasady zarządzania projektem, sposób przekazywania środków finansowych na realizację zadań oraz innych kluczowych kwestii związanych z realizacją projektu zgodnie z wymaganiami dokumentacji konkursowej.
 12. W sytuacji niewyrażenia zgody na zawarcie umowy na warunkach określonych przez ogłaszającego w propozycji umowy partnerskiej przez wybranego partnera, ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do wyboru partnera spośród pozostałych podmiotów, które złożyły oferty w niniejszym konkursie i uzyskały kolejne lokaty na liście rankingowej.
 13. Oferenci, którzy złożą oferty zostaną niezwłocznie powiadomieni o wynikach konkursu. Informacja o wynikach konkursu zostanie także opublikowana na stronie internetowej Ogłaszającego konkurs:
 14. Ogłaszający konkurs nie przewiduje procedury odwoławczej.
 15. Dane kontaktowe w sprawie naboru:
 • w kwestiach formalnych: 85 6869145;
 • w kwestiach merytorycznych: 85 6869145.

VII. DODATKOWE INFORMACJE

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania zakresu i warunków realizacji projektu, rozstrzygnięcia niniejszego konkursu bez wyboru żadnego z oferentów oraz unieważnienia konkursu w każdej chwili bez podania przyczyn.

Załączniki:

1. Formularz Oferty docxZałącznik_nr_1_do_ogłoszenia.docx

 

 

pdfDiagnoza_potrzeb_oddziały_przedszkolne_SP_Wyszki.pdf

 

W związku z ogłoszeniem o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu współnego przygotowania i realizacji projektu z dnia 06.10.2023 realizowanego w związku z konkursem nr FEPD.08.01-iz.00-001/23 ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - instytucję zarządzającą programem Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 priorytet VIII Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego Działanie 8.1 Rozwój edukacji i kształcenia, w załączeniu podajemy wyniki rozstrzygnięcia konkursu.

pdfWyniki_Konkursu.pdf

Wyszki, dn. 06.10.2023 r.

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu przez Szkołę Podstawową w Wyszkach

w związku z konkursem nr FEPD.08.01-IZ.00-001/23
ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucję Zarządzającą programem Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027
Priorytet VIII Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego
Działanie 8.1 Rozwój edukacji i kształcenia

I. OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Gmina Wyszki (dalej „Ogłaszający konkurs”) ogłasza otwarty nabór partnera spoza sektora finansów publicznych, w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu nr FEPD.08.01-IZ.00-001/23 (program Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, Priorytet VIII Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego, Działanie 8.1 Rozwój edukacji i kształcenia).
Nabór partnera prowadzony jest na podstawie i zgodnie z postanowieniami art. 39 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskichw perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. 2022 poz. 1079).


II. CEL PARTNERSTWA
Wspólne przygotowanie i opracowanie wniosku, aplikowanie o dofinansowanie oraz realizacja projektu, w ramach którego przewiduje się:
1. Zajęcia o charakterze kompensacyjnym i wyrównującym szanse dzieci w edukacji przedszkolnej mające na celu niwelowanie na wczesnym etapie edukacyjnym ewentualnych deficytów rozwojowych co przyczyni się do wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i/lub
2. Wspieranie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, realizacja elementów doradztwa zawodowego w celu zwiększenia atrakcyjności placówek przedszkolnych i/lub
3. Podnoszenie kompetencji kadr systemu edukacji w ramach edukacji przedszkolnej, w tym do prowadzenia kształcenia w systemie on-line oraz podnoszenie kompetencji kadry zarządzającej systemem edukacji w celu poprawy jakości kształcenia dzieci z podmiotem posiadającym doświadczenie w realizacji projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji.


III. WYMAGANIA I OCZEKIWANIA W STOSUNKU DO PARTNERA

Partnerem może być podmiot, którego doświadczenie i/lub merytoryczny zakres działalności związane są z celami partnerstwa.
Partner zadeklaruje wniesienie wkładu w realizację zadań i celu partnerstwa w postaci wiedzy
i doświadczenia, know-how, zasobów ludzkich, którymi dysponuje, w celu realizacji zadań/działań w projekcie.
Partner musi posiadać udokumentowane doświadczenie w pozyskiwaniu i należytej realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanych samodzielnie jako beneficjent (wnioskodawca) lub jako partner, w zakresie zbieżnym z celami projektu.

IV. KRYTERIA WYBORU PARTNERA
A. Kryteria dostępu:
Do postępowania i oceny ofert zostaną zakwalifikowane wyłącznie podmioty, które łącznie spełniają następujące wymagania:
1. Podmiot prowadzi działalność statutową w zakresie objętym celem partnerstwa.
2. Podmiot nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie m.in.:
   1) art. 207 ust. 4 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.869);
   2) art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 r. poz. 769);
   3) art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. 2012 r. poz. 768 z późn. zm.) lub z innych powodów.
3. Podmiot nie jest podmiotem, dla którego przyznanie środków finansowych w ramach programu stanowiłoby pomoc państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
4. Podmiot nie zalega z opłaceniem składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz nie zalega z opłaceniem podatków i opłat wobec Urzędu Skarbowego.
5. Podmiot posiada przynajmniej 3-letnie udokumentowane doświadczenie w pozyskiwaniu i należytej realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanych samodzielnie jako beneficjent (wnioskodawca) lub jako partner.
6. Podmiot nie pozostaje pod zarządem komisarycznym oraz nie znajduje się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego (w tym nie oddalono wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku majątku upadłego, wystarczającego na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego), postępowania naprawczego.

B. Kryteria merytoryczne:
Punkty za kryteria sumują się, a podmiot może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
1. Podmiot w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert uczestniczył i/lub uczestniczy w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego jako beneficjent (wnioskodawca) lub partner:
a) do 1 projektu – 0 pkt.,
b) do 2 projektów – 10 pkt.,
c) od 3 projektów – 20 pkt.
2. Podmiot posiada doświadczenie w realizacji działań edukacyjnych w zakresie kompetencji kluczowych na rynku pracy:
a) brak doświadczenia – 0 pkt.,
b) posiadane doświadczenie – 20 pkt.
3. Podmiot lub jego personel w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert uczestniczył i/lub uczestniczy w realizacji projektów skierowanych do dzieci lub młodzieży oraz nauczycieli w zakresie: zajęć o charakterze kompensacyjnym lub wyrównującym szanse w edukacji, zajęć wspierających kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne, zajęć podnoszących kompetencje kadr systemu edukacji, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:
a) do 1 projektu – 0 pkt.,
b) do 2 projektów – 10 pkt.,
c) od 3 projektów – 20 pkt.
4. Posiadanie i zadeklarowanie wniesienia odpowiedniego wkładu własnego partnera w postaci know-how, potencjału ludzkiego, organizacyjnego, technicznego niezbędnego do realizacji proponowanych w projekcie działań – od 0 do 20pkt.
5. Proponowany rodzaj i zakres merytoryczny działań – w tym działań edukacyjnych – w projekcie – od 0 do 20 pkt.


V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY
Podmiot ubiegający się o wybór Partnera w procedurze konkursowej jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej „za zgodność z oryginałem”):
1. Wypełniony „Formularz oferty” – zgodny co do treści - ze wzorem dołączonym do ogłoszenia.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru (np. KRS, CEIDG) lub odpowiednio wyciąg z właściwej ewidencji potwierdzający formę organizacyjno-prawną podmiotu, osoby uprawnione do reprezentowania i zasady reprezentacji podmiotu.
3. Oświadczenie, że podmiot nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie m.in.:
   1) art. 207 ust. 4 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.869);
   2) art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 r. poz. 769);
   3) art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. 2012 r. poz. 768 z późn. zm.) lub z innych powodów.
4. Oświadczenie, że podmiot nie jest podmiotem, dla którego przyznanie środków finansowych w ramach programu stanowiłoby pomoc państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
5. Aktualne zaświadczenie (lub kopia zaświadczenia potwierdzona za zgodność z oryginałem) z właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że podmiot nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.
6. Aktualne zaświadczenie (lub kopia zaświadczenia potwierdzona za zgodność z oryginałem) właściwego naczelnika US potwierdzającego, że podmiot nie zalega z opłacaniem podatków i opłat.
7. Oświadczenie podmiotu składającego ofertę o gotowości wniesienia wkładu własnego zgodnie z zasadami określonymi w dokumentach programowych.
8. Oświadczenie podmiotu składającego ofertę o posiadaniu przynajmniej 5-letniego udokumentowanego doświadczenia w pozyskiwaniu i należytej realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego lub innych środków publicznych, realizowanych samodzielnie jako beneficjent (wnioskodawca) lub jako partner.
9. Oświadczenie podmiotu składającego ofertę o niepozostawaniu pod zarządem komisarycznym oraz nieznajdowaniu się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego (w tym nie oddalono wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku majątku upadłego, wystarczającego na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego), postępowania naprawczego.
10. Inne dokumenty, oświadczenia i informacje wymagane lub mogące mieć znaczenie.
11. Jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.
12. Nie dopuszcza się do udziału w postępowaniu podmiotów wspólnie składających ofertę, tzw. „konsorcjów”.


VI. TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT oraz WYBÓR OFERTY
1. Ofertę wraz z załącznikami należy przedstawić w języku polskim w formie pisemnej wg. wzoru załączonego do niniejszego ogłoszenia.
2. Oferta powinna zawierać wszystkie informacje zgodnie z wymaganiami ogłaszającego wobec partnera i zakresu oferty określonymi w niniejszym ogłoszeniu.
3. Oferta oraz wszystkie oświadczenia składane w ramach konkursu powinny być podpisane przez osobę/osoby upoważnioną/-e do reprezentowania podmiotu, zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu lub na podstawie pełnomocnictwa.
4. Oferta powinna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis (np. czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska lub podpis tzw. „nieczytelny” opatrzony pieczęcią imienną).
5. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć (osobiście lub korespondencyjnie) w zamkniętej kopercie z oznaczeniem podmiotu oraz opisem: Oferta w konkursie na wybór partnera do projektu w ramach konkursu FEPD.08.01-IZ.00-001/23 na adres ogłaszającego konkurs:
Gmina Wyszki, ul. Piórkowska 2, 17-132 Wyszki.
6. Termin składania ofert wynosi co najmniej 21 dni od dnia opublikowania ogłoszenia. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27.10.2023 r. w godzinach pracy Ogłaszającego Konkurs: Gmina Wyszki, ul. Piórkowska 2, 17-132 Wyszki, pon. - pt. w godz. 7:30-15:30. Decyduje data wpływu oferty do ogłaszającego konkurs. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
7. Po upływie terminu składania ofert, Komisja Konkursowa dokona ich otwarcia, następnie przeprowadzi czynności badania i oceny złożonych ofert w celu wyboru oferty najkorzystniejszej/ych.
8. Spośród ocenionych ofert wybrana zostanie oferta, która spełnia wszystkie wymogi formalne i uzyskała najwyższą liczbę punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert przyznanych przez członków Komisji Konkursowej.
9. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do wyboru jednego i/lub więcej niż jednego Partnera spośród oferentów z najwyższą ilością punktów w kryteriach oceny ofert.
10. Wybranemu Podmiotowi/Podmiotom Ogłaszający konkurs zaproponuje zawarcie umowy partnerskiej, która w sposób szczegółowy określi zadania lidera i partnera, zasady zarządzania projektem, sposób przekazywania środków finansowych na realizację zadań oraz innych kluczowych kwestii związanych z realizacją projektu zgodnie z wymaganiami dokumentacji konkursowej.
11. W sytuacji niewyrażenia zgody na zawarcie umowy na warunkach określonych przez ogłaszającego w propozycji umowy partnerskiej przez wybranego partnera, ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do wyboru partnera spośród pozostałych podmiotów, które złożyły oferty w niniejszym konkursie i uzyskały kolejne lokaty na liście rankingowej.
12. Oferenci, którzy złożą oferty zostaną niezwłocznie powiadomieni o wynikach konkursu. Informacja o wynikach konkursu zostanie także opublikowana na stronie internetowej Ogłaszającego konkurs:
13. Ogłaszający konkurs nie przewiduje procedury odwoławczej.
14. Dane kontaktowe w sprawie naboru:
    w kwestiach formalnych: 85 6869145;
    w kwestiach merytorycznych: 85 6869145.

VII. DODATKOWE INFORMACJE
Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania zakresu i warunków realizacji projektu, rozstrzygnięcia niniejszego konkursu bez wyboru żadnego z oferentów oraz unieważnienia konkursu w każdej chwili bez podania przyczyn.

Załączniki:
1. Formularz Oferty- docxZałącznik_nr_1_do_ogłoszenia.docx