Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Wyszki zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Gminy Wyszki zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.wyszki.pl

Data publikacji strony internetowej: 2016-02-02

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-03-20

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Informacja o treściach niedostępnych:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

- pochodzą z różnych źródeł,

- opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,

- opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Dostępność architektoniczna budynku Urzędu Gminy Wyszki

Siedziba Urzędu Gminy Wyszki mieści się przy ul. Piórkowskiej 2 17-132 Wyszki, jest to budynek piętrowy, dwu kondygnacyjny bez windy. Przy budynku nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych.

Do budynku prowadzi główne wejście od ulicy Piórkowskiej wyposażone w schody 11 stopni oraz od ul. Nowej wyposażone w schody 10 stopni. Drzwi budynku mają odpowiednią szerokość dzięki czemu istnieje możliwość wjazdu wózkiem inwalidzkim. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Drugie wejście znajduje się z tyłu budynku jest rzadko używane – wąskie schody i drzwi, służące jako ewakuacyjno-dostawcze.

Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępne są pomieszczenia na parterze budynku korytarz i pomieszczenia referatu finansowego, pracownicy pozostałych referatów dostosowują się do potrzeb petentów. Na parterze budynku znajduje się wyznaczone miejsce dla petentów przy którym można z pomocą pracowników wypełnić wszystkie potrzebne dokumenty. Łazienki nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych, nie posiada również informacji w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w wydruku powiększonym dla osób niewidzących i słabowidzących.

Do budynku urzędu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Z biegiem czasu Urząd zamierza dostosować budynek gminny do wymogów dostępności dla wszystkich osób.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-23. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2020-09-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Andrzej Niewiński, adres poczty elektronicznej a.niewinski@wyszki.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 857305890. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.