Właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć deklarację w terminie:
  1. do dnia 31 maja 2013 r. – pierwszą deklarację,
  2. 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,
  3. 14 dni od nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zgodnie z ustawa o utrzymaniu i czystości w gminach (Dz. U. z 2016 poz. 250) za właścicieli nieruchomości – rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością;

Deklaracja do pobrania w zakładce PLIKI DO POBRANIA