W związku ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada Gminy przyjęła pakiet uchwał, regulujących nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi, które będą obowiązywać po 1 lipca w naszej gminie. Gmina wybierze  po przeprowadzeniu postępowania przetargowego przedsiębiorcę, z którym zostanie podpisana umowa na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości. Za odbiór odpadów wszyscy mieszkańcy będą uiszczać opłatę wynikająca ze stawki określonej przez gminę. Osoby segregujące odpady zapłacą mniej.

Co w zamian za opłatę?

W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Gmina Wyszki będzie świadczyć następujące usługi:

1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki w ilościach i  o pojemnościach określonych w § 7 ust. 1 i 4 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyszki (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2020 r. poz. 5255)  służące do zbierania odpadów komunalnych (regulamin dostępny w zakładce PLIKI DO POBRANIA);

2) odbieranie od właścicieli nieruchomości następujących rodzajów odpadów komunalnych:

  1. zbierane do pojemników zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne,
  2. selektywnie zbierane odpady w workach lub pojemnikach (tworzywa sztuczne,  metale, opakowania wielomateriałowe,papier, szkło ),
  3. odpady wielkogabarytowe wyposażenia mieszkań, wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny AGD i RTVC oraz zużyte opony,
  4. odpady „bio” (trawa, liście) w ilości 120 l miesięcznie w sezonie od maja do października.

Jak często odbierane będą odpady?

Częstotliwość odbioru poszczególnych odpadów od właścicieli nieruchomości, przedstawia się następująco:

1) odpady komunalne zmieszane - wywóz 1 raz w miesiącu;
2) selektywnie zbierane odpady w workach lub pojemnikach (tworzywa sztuczne, opakowania metalowe, opakowania wielomateriałowe, tekstylia, makulatura, szkło białe i kolorowe - wywóz 1 raz w miesiącu;
3) szkło białe i kolorowe - wywóz 1 raz w miesiącu;
4) odpady wielkogabarytowe wyposażenia mieszkań, wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny AGD i RTVC oraz zużyte opony – wywóz raz w roku,
5) odpady „bio” (trawa, liście) - wywóz 1 raz w miesiącu- zabudowa jednorodzinna

6) odpady „bio” (trawa, liście) - wywóz 1 raz na dwa tygodnie - zabudowy wielorodzinne

 

Selektywnie zebrane odpady, a także przeterminowane leki, chemikalia oraz  zużyte baterie i akumulatory, odpady z  tekstyli i odzieży, zuzyty sprzęt elektryczny i elektroniczny  oraz odpady budowlane i rozbiórkowe w każdej ilości właściciele nieruchomości mogą bezpłatnie oddawać w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych - plac prz Warsztatach Urzędu Gminy Wyszki ul. Usługowa 11. Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściciele nieruchomości zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt po uprzednim zgłoszeniu do urzędu takie zamiaru.

Punkt zbierania odpadów z folii, sznurka powstajacych w gospodarstwavch rolnych z terenu Gminy Wyszki - Firma " IWO " Janusz Adamczyk , 17-120 Brańsk, ul. Bielska 41

Fitrma odbierająca odpady komunalne

Przedsiębiorstwo Usługowo-Asenizacyjne "ASTWA" Sp. z o.o.

w Białymstoku
ul. Kombatantów 4, 15-102 Białystok

tel./85/ 65-48-450

ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW

ul. Szosa Kleszczelowska 35, 17-200 Hajnówka

tel. 85 682 30 32

Osiągnięte poziomy recyklingu w 2021 r.

  1. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 56,38 %
  2. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne od-padów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne - 100%
  3. Osiągany w roku rozliczeniowym poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania -24,83 %

 

Jakie obowiązki ma właściciel zamieszkałej nieruchomości?

Właściciel zamieszkałej nieruchomości ma obowiązek przekazać do Urzędu Gminy Wyszki deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.
Formularz deklaracji będzie można pobrać ze strony internetowej gminy Wyszki oraz otrzymać w Urzędzie Gminy.
W przypadku budynków wielolokalowych /np. bloków/ w imieniu mieszkańców deklarację wypełni i złoży do Urzędu zarząd spółdzielni mieszkaniowej lub zarząd wspólnoty.
Deklarację składa się w Urzędzie Gminy Wyszki lub przesyła pocztą na adres Urzędu: ul. Piórkowska 2, 17-132 Wyszki lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatrując ją bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej  Platformy Usług Administracji Publicznej..
Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym.