W maju bieżącego roku wyłoniono wykonawcę na realizację przedmiotowego zadania. W ramach zawartej umowy ustalono następujący zakres prac Wykonawcy:

1. Wariant  I obejmuje demontaż pokryć dachowych zawierających azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych, inwentarskich itp. z terenu Gminy Wyszki, załadunek oraz przewiezienie wyrobów zawierających azbest z miejsca demontażu do miejsca unieszkodliwienia i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.

2. Wariant II obejmuje odebranie z terenu Gminy Wyszki płyt azbestowo – cementowych tzw. eternitu, złożonych na pryzmach (stosach), załadunek oraz przewiezienie wyrobów zawierających azbest z miejsca odebrania do miejsca unieszkodliwienia i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.
Termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.09.2016r.