Stosownie do regulacji art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału II sesji Rady Gminy Wyszki, która odbędzie się w dniu 27 czerwca 2024r. (czwartek) o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki, ul. Piórkowska 2.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Gminy.
 5. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie z wykonania w 2023 r. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026.pdfSprawozdanie_GKRPA.pdf   pdfHARMONOGRAM_GKRPA.pdf
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wyszki na lata 2021-2030.
 8. Wyrażenie zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Wyszki prawa własności nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie wsi Zalesie.
 9. Wyrażenie zgody na odpłatne nabycie do zasobu mienia komunalnego Gminy Wyszki prawa zabudowanej nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na działalność kulturalno-społeczną położonej w obrębie wsi Falki.
 10. Wyznaczenie przedstawicieli Gminy Wyszki do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wyszki.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie diet radnych Rady Gminy Wyszki.
 13. Podjęcie uchwały mieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad, na jakich przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Wyszki przysługują diety.
 14. Wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyszki na lata 2024-2037.
 15. Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy na 2024 r.
 16. Wolne wnioski i informacje.
 17. Zamknięcie obrad.

                                                                     Przewodniczący Rady

                                                                    Marcin Lasota

INFORMACJA

Zgodnie z § 19 ust. 8 i 9 statutów jednostek pomocniczych Gminy Wyszki w przypadkach, gdy w danym sołectwie zgłoszony został 1 kandydat na Sołtysa i do Rady Sołeckiej zgłoszono nie więcej niż 3 kandydatów wówczas wyborów nie przeprowadza się, a osoby zgłoszone uznaje się za wybrane.

W dniu 23 czerwca 2024 r. (niedziela) w godz. 8.00-14.00 o wyborze Sołtysa i członków Rad Sołeckich w głosowaniu tajnym w lokalach wyborczych decydować będą mieszkańcy sołectw:

Siedziba obwodowej komisji wyborczej /lokal wyborczy/

Nazwa sołectwa

Miejscowości wchodzące w skład sołectwa

Szkoła Podstawowa im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w Strabli, Strabla ul. Wesoła 2A, 17-132 Wyszki

Łapcie

Łapcie, Wiktorzyn

Szkoła Podstawowa im. ks. Franciszka Jakuba Falkowskiego w Topczewie

Koćmiery

Koćmiery

Sieśki-Wodźki

Sieśki, Wodźki

Wólka Pietkowska

Kamienny Dwór, Wólka Pietkowska

Urząd Gminy Wyszki (sala konferencyjna), ul. Piórkowska 2, 17-132 Wyszki

Malesze

Malesze

Sasiny

Sasiny

Wyszki

Krupice, Wyszki

Świetlica wiejska w Pulszach, Pulsze 115,
17-132 Wyszki

Niewino Borowe

Niewino Borowe

                                                                                                           Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej

                                                                                                              w Wyszkach

                                                                                                         Tadeusz Wielanowski

OBWIESZCZENIE
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ

W WYSZKACH
z dnia 12 czerwca 2024 r.

o zarejestrowanych kandydatach na sołtysów i członków rad sołeckich
w wyborach organów jednostek pomocniczych Gminy Wyszki zarządzonych na dzień 23 czerwca 2024 r.

Na podstawie § 19 ust. 5 statutów jednostek pomocniczych Gminy Wyszki Gminna Komisja Wyborcza w Wyszkach podaje do publicznej wiadomości informacje o zarejestrowanych kandydatach na sołtysów i członków rad sołeckich:

L.p.

NAZWA SOŁECTWA

MIEJSCOWOŚCI WCHODZĄCE W SKŁAD SOŁECTWA

KANDYDACI NA SOŁTYSA

KANDYDACI DO RADY SOŁECKIEJ

1.

Bagińskie

Nowe Bagińskie, Pierzchały, Stare Bagińskie

Zygmunt Olszewski

Rafał Hryniewicki

Kamil Górski

Damian Malinowski

2.

Budlewo

Budlewo

Katarzyna Puchalska

Agnieszka Bogusz – Lulewicz

Tomasz Puchalski

Aneta Brzozowska

3.

Bujnowo

Bujnowo

Dorota Szut

Kazimierz Wasilewski

Rafał Wasilewski

Magdalena Kostro

4.

Falki - Zdrojki

Falki, Zdrojki

Marta Niewińska

Paweł Niewiński

Irena Falkowska

Alina Puchalska

5.

Filipy

Filipy

Robert Falkowski

Łukasz Falkowski

Wiesław Idźkowski

Piotr Idźkowski

6.

Gawiny

Gawiny

Wiesław Olszewski

Marcin Borowski

Justyna Borowska

Elżbieta Olszewska

7.

Godzieby

Godzieby

Andrzej Łuczaj

Eugeniusz Falkowski

Regina Urszula Trzeszczkowska

Krzysztof Falkowski

8.

Górskie

Bogusze, Górskie, Trzeszczkowo

Bernarda Bogusz

Wojciech Falkowski

Beata Falkowska

Andrzej Falkowski

9.

Ignatki

Ignatki

Paweł Dziemian

Rafał Żebrowski

Waldemar Kuryś

Agnieszka Dziemian

10.

Kalinówka

Kalinówka

Elżbieta Wyszkowska

Mariusz Wyszkowski

Tadeusz Borowski

Monika Bartosiuk

11.

Koćmiery

Koćmiery

Sławomir Zdrojkowski

Daniel Seliwanów

Tadeusz Niewiński

Antoni Skrzypkowski

Elżbieta Zdrojkowska

Hanna Topczewska

Stanisław Topczewski

Mariusz Topczewski

12.

Kowale - Łubice

Kowale, Łubice

Marta Kuryś

Rafał Kuryś

Małgorzata Młodzianowska

Ewa Warpechowska

13.

Kożuszki

Kożuszki

Małgorzata Pierzchało

Jan Łuczaj

Anna Tworkowska

Mariusz Pierzchalo

14.

Łapcie

Łapcie, Wiktorzyn

Piotr Zabrocki

Krystyna Maria Jokisz

Piotr Kuźmicki

Mariola Lachowska

Wioleta Bańkowska

Anna Onopa

Anna Ewelina Matowicka

Beata Kuźmicka

15.

Malesze

Malesze

Iwona Żukowska

Beata Łojek

Piotr Adamiuk

Ryszard Żukowski

Aleksander Kłoczko

Anita Opala

Adam Kociukow

Stefan Łojek

16.

Mieszuki

Mieszuki

Beata Miluska

Ewa Niewińska

Emilia Miluska

Elżbieta Danuta Nazarko

17.

Mierzwin Duży

Mierzwin Duży

Jarosław Niewiński

Julian Bagiński

Antoni Mierzwiński

Wiesław Niewiński

18.

Mierzwin Mały

Mierzwin Mały

Marzena Zawadzka

Tadeusz Zawadzki

Andrzej Kardaszewicz

Kamil Zawadzki

19.

Moskwin - Ostrówek

Ostrówek, Moskwin

Aleksandra Magdalena Kolasa

Aneta Woźniak- Perkowska

Magdalena Falkowska

Janina Krasowska

20.

Mulawicze

Mulawicze

Alina Nowicka

Stanisław Wiktoruk

Wiesława Lachowska

Leszek Oksiuta

21.

Niewino Borowe

Niewino Borowe

Ewa Pietraszko

Irena Sygocka

Eugenia Gromada

Małgorzata Niewińska

Anna Malinowska

Alina Barbara Zdrojkowska

Agata Malinowska

Jan Borowski

22.

Niewino Kamieńskie

Niewino Kamieńskie

Norbert Malinowski

Tadeusz Tworkowski

Tadeusz Niewiński

Marta Malinowska

23.

Niewino Leśne

Niewino Leśne

Marcin Górski

Krzysztof Kamiński

Andrzej Niewiński

Robert Chomicki

24.

Niewino Popławskie

Niewino Popławskie

Andrzej Lipski

Mariusz Miłkowski

Marcin Niewiński

Przemysław Niewiński

25.

Niewino Stare

Niewino Stare

Radosław Niewiński

Paweł Niewiński

Sylwia Niewińska

Damian Hryniewicki

26.

Olszanica

Olszanica

Paweł Rzepniewski

Marcin Olszański

Marcin Rzepniewski

Wojciech Rzepniewski

27.

Osówka

Osówka

Zofia Łukaszewicz

Ewa Sienkiewicz

Jarosław Karpiński

Krzysztof Łukaszewicz

28.

Pulsze

Pulsze

Małgorzata Kowalewska

Dawid Radkiewicz

Anna Kruszewska

Katarzyna Sacharzewska

29.

Samułki Duże

Samułki Duże

Bogdan Stanisław Zabrocki

Tomasz Zabrocki

Wiesław Zabrocki

Antoni Łochnicki

30.

Samułki Małe

Samułki Małe

Wiesław Dębicki

Ewa Krystyna Oksimowicz

Tadeusz Oksimowicz

Marcin Oksimowicz

31.

Sasiny

Sasiny

Justyna Tworkowska

Edyta Borowska

Edyta Tworkowska

Tomasz Tworkowski

Beata Sygocka

Dorota Tworkowska

Kamila Borowska

Andrzej Borowski

32.

Sieśki -Wodźki

Sieśki, Wodźki

Bożena Stalewska

Andrzej Kiełkucki

Zdzisław Kiełkucki

Andrzej Wesołowski

Janina Maria Wesołowska

Ryszard Markowski

Tadeusz Chomicki

Janina Jadwiga Kiełkucka

33.

Stacewicze

Stacewicze

Marcin Szeszko

Tadeusz Sawoniuk

Marek Korolko

Szymon Wojtkowiak

34.

Strabla - Łyse

Łyse, Strabla

Urszula Kraszewska

Bogusław Marczuk

Marianna Leszczyńska

Maria Marta Falkowska

35.

Szczepany

Szczepany

Barbara Berg

Paweł Niewiński

Witold Borowski

Ludwik Niewiński

36.

Szpaki

Szpaki

Sabina Filipczuk

Arkadiusz Pietruczuk

Lucyna Kosowska

Paweł Filipczuk

37.

Topczewo

Topczewo

Arkadiusz Krasowski

Arkadiusz Karpiesiuk

Marcin Popławski

Marcin Puchalski

38.

Tworki

Tworki

Jan Niewiński

Mateusz Malinowski

Ewa Malinowska

Beata Niewińska

39.

Warpechy Nowe

Warpechy Nowe

Sławomir Warpechowski

Grzegorz Niewiński

Patryk Olszański

Andrzej Górski

40.

Warpechy Stare

Warpechy Stare

Elżbieta Trzeszczkowska

Jolanta Łuczaj

Agnieszka Anna Łuczaj

Krystyna Pierzchało

41.

Wólka Pietkowska

Kamienny Dwór, Wólka Pietkowska

Justyna Oleszczuk

Tadeusz Kiełkucki

Natalia Śliwa

Magdalena Angielczyk

Tomasz Odachowski

Waldemar Krysiuk

Henryk Angielczyk

Krystyna Kiełkucka

42.

Wólka Zaleska

Wólka Zaleska

Józef Baranowski

Patryk Michalski

Wojciech Michalski

Andrzej Chwaszczewski

43.

Wypychy

Wypychy

44.

Wyszki

Krupice, Wyszki

Beata Elżbieta Poświątna

Jadwiga Borowska

Stanisław Danilczuk

Jerzy Kalinowski

Kazimierz Tymosiak

Aleksander Lementowski

Tomasz Wyszkowski

Anna Warpechowska

Wojciech Borowski

Witold Hieronim Lebioda

Henryk Falkowski

Marian Lech Falkowski

45.

Zakrzewo

Zakrzewo

46.

Zalesie

Zalesie

Marcin Lasota

Radosław Korzeniewski

Adam Romańczuk

Stanisław Olędzki

                                                                                                         

                                                                                                                         Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej

                                                                                                              w Wyszkach

                                                                                                         Tadeusz Wielanowski

 

 

 

OBWIESZCZENIE
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ

W WYSZKACH
z dnia 7 czerwca 2024 r.

Na podstawie § 19 ust. 6 statutów jednostek pomocniczych Gminy Wyszki Gminna Komisja Wyborcza w Wyszkach wzywa do dokonania zgłoszeń kandydatów na sołtysa i członków rad sołeckich w wyborach zarządzonych na dzień 23 czerwca 2024 r. w sołectwach:

L.p.

Nazwa sołectwa

Miejscowości wchodzące w skład sołectwa

1.

Budlewo

Budlewo

2.

Strabla - Łyse

Łyse, Strabla

3.

Wólka Zaleska

Wólka Zaleska

4.

Wypychy

Wypychy

5.

Zakrzewo

Zakrzewo

Termin zgłaszania list kandydatów na sołtysów i członków rad sołeckich w wymienionych sołectwach ulega przedłużeniu o kolejne 3 dni tj. do 12 czerwca 2024 r.

Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Wyszkach ul. Piórkowska 2 w godzinach pracy Urzędu Gminy.

                                                                                                       Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej

                                                                                                       w Wyszkach

                                                                                                       Tadeusz Wielanowski

Aby móc wziąć udział w wyborach Sołtysów oraz członków Rad Sołeckich w jednostkach pomocniczych Gminy Wyszki zarządzonych na dzień 23 czerwca 2024 r. należy między innymi być ujętym w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania na obszarze Gminy Wyszki, gdyż na podstawie tego rejestru sporządzany jest spis wyborców na poszczególne sołectwa.

Mieszkańcy sołectwa, którzy nie są ujęci w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania na obszarze Gminy Wyszki a zamieszkują w danym sołectwie mogą dopisać się do spisu wyborców w Urzędzie Gminy Wyszki w terminie do 19 czerwca 2024 r. pod warunkiem udokumentowania zamieszkania.

                                                                                         Wójt Gminy Wyszki

                                                                                           Mariusz Korzeniewski

Nadleśnictwo Bielsk w Bielsku Podlaskim informuje o zamieszczeniu na stronie internetowej komunikatu w sprawie możliwości zgłaszania uwag do propozycji aktualizacji obszarów objętych wstrzymaniem/ograniczeniem pozyskania drewna w odniesieniu do polecenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 8 stycznia 2024r.

Link do komunikatu:

https://bielsk.bialystok.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/zK7r/content/komunikat-konsultacje-spoleczne

Zaproszenie organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Wyszki do składania kandydatur przedstawicieli organizacji

na członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej.

Wójt Gminy Wyszki, działając na podstawie art. 9a ust. 2 i ust. 3 pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2024 r. poz. 424), zaprasza organizacje pozarządowe, których działalność statutowa opiera się na przeciwdziałaniu przemocy domowej, do składania kandydatur przedstawicieli na członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej.

Przedstawiciel organizacji pozarządowej będzie obowiązany do uczestnictwa w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego (nie rzadziej niż raz na dwa miesiące) i wykonywania zadań w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.

Zgłoszenia w formie pisemnej należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach, ul. Szkolna 17, 17-132 Wyszki.

W razie pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 85 555 68 15

kandydaci do ZI

Wojsko Polskie zaprasza młodych ochotników do spędzenia części swoich wakacji na dobrowolnym, darmowym i ochotniczym szkoleniu wojskowym pod hasłem „Wakacje z wojskiem”. Zaplanowano 3 turnusy szkoleń w całej Polsce. Pierwszy startuje już 10 czerwca. Można wybrać dowolne miejsce i termin. 6000 zł za każdy pełny miesiąc.

Projekt wakacyjnej służby jest skierowany przede wszystkim do osób pełnoletnich w wieku 18-35 lat – szczególnie do tegorocznych maturzystów, studentów, osób w przerwie wakacyjnej oraz tych szukających pracy i zajęcia wakacyjnego. Służba w tym wypadku może stanowić alternatywę dla zwykłej pracy sezonowej a także unikalne doświadczenie zawodowe i życiowe.

W trakcie szkolenia realizowane jest strzelanie, przetrwanie w terenie, walka wręcz, taktyka wojskowa, szkolenia na pojazdach wojskowych, itd.  Dodatkowo, każdy ochotnik po takim szkoleniu będzie miał szansę na dłużej związać się z Wojskiem Polskim –  jako żołnierz aktywnej rezerwy albo terytorials w WOT lub żołnierz zawodowy, czy też podchorąży akademii wojskowej.

Oferta „Wakacje z wojskiem” to 70 lokalizacji w całym kraju, w tym w województwie podlaskim: 18 Pułk Rozpoznawczy w Białymstoku, 14 Pułk Przeciwpancerny w Suwałkach, 18 Pułk Logistyczny w Łomży. Można wybrać odpowiednią dla siebie jednostkę wojskową – czy to pod kątem odległości, terminu, czy charakteru służby. Będzie można się sprawdzić m .in. jako żołnierz wojsk lądowych - piechoty, marynarz, żołnierz desantu, czołgista, rakietowiec i wiele innych. Dla każdego wojskowi rekruterzy znajdą pasujący model służby.

Zaplanowaliśmy 3 turnusy - po 27 dni każdy:

 • 10.06-6.07,
 • 15.07-10.08,
 • 19.08-14.09;

Projekt jest jednym z trzech projektów w serii „…z wojskiem”. Oprócz niego trwają jeszcze:

- „Edukacja z wojskiem”, w którym nasi żołnierze szkolą z obszaru bezpieczeństwa dzieci i młodzież,

- 5-ta edycja „Trenuj z wojskiem”, gdzie co sobotę, do połowy lipca, zapraszamy wszystkich chętnych do jednostek wojskowych na szkolenie wojskowe.

Na szkolenia „Wakacje z wojskiem” można zgłosić się w każdej chwili. Procedury i formalności są proste i skrócone do minimum.

Wystarczy wejść na  Wakacje z wojskiem - WCR Bielsk Podlaski, aby znaleźć więcej informacji lub portal: https://www.zostanzolnierzem.pl/, aby bezpośrednio zapisać się.

Zadzwonić do: WCR Bielsk Podlaski tel. 261 398 072, 261 398 065 lub na ogólną infolinię 800 180 110.

Przyjść do naszej siedziby: Bielsk Podlaski ul. Dubiażyńska 2.

Zgłosić się do każdego Mobilnego Punktu Rekrutacyjnego wystawianego przez nas na wielu uroczystościach oraz imprezach masowych.

Plakat 1 Wakacje z wojskiem 1480x2094

W załączeniu zarządzenie Wójta Gminy Wyszki w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego w 2024 roku

pdfKonkurs_-_kultura_i_tradycja.pdf

 W załączeniu postanowienie Komisarza Wyborczego w Białymstoku  o zwołaniu  I sesji Rady Gminy Wyszki w dniu 7 maja 2024 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki.

 

pdfI_sesja_-_zawiadomienie-1.pdf

 

Podkategorie