Szanowni Państwo

Zarząd Województwa Podlaskiego, Zarząd Województwa Mazowieckiego oraz Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego serdecznie zapraszają na spotkania konsultacyjne w zakresie przyjętych kierunków rozwoju Produktu Turystycznego w ramach przedsięwzięcia pn. „Pisa-Narew – szlak aktywnej turystyki wodnej” oraz możliwości osiągnięcia celów projektu, tj. komercjalizacji Produktu Turystycznego.

Prezentowany szlak to rzeki – ale też rzeki tematów do dyskusji, pomysłów na jego kształt i rozwój. Serdecznie zapraszamy Państwa na spotkania konsultacyjne, podczas których zostanie zaprezentowana idea projektu oraz odbędzie się dyskusja na temat wizji i możliwości komercjalizacji planowanego produktu turystycznego. Zależy nam na poznaniu Państwa opinii i pomysłów.

Państwa obecność i głos w sprawie ma ogromne znaczenie. Dlatego zachęcamy do wzięcia udziału w spotkaniach konsultacyjnych, które ze względu na rozpiętość szlaku i dla Państwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 • 12.06.2024 r., w godz. 12:00-16:00 w Urzędzie Miasta Ostrołęki, Plac gen. J. Bema 1 w Ostrołęce, s. 9.
 • 13.06.2024 r., w godz. 12:00-16:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piszu, ul. Gizewiusza 5, s. 15.
 • 14.06.2024r., w godz. 13:30-17:30 - spotkanie podsumowujące w Białymstoku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1, s. 115.

Jednocześnie zachęcamy do wypełnienia anonimowej ankiety. Chcielibyśmy poznać Państwa opinię, sugestie nt. projektowanego szlaku, udziału w systemie świadczenia usług i komercjalizacji w ramach tworzonego ponadregionalnego Produktu Turystycznego pn. „PISA-NARW – szlak aktywnej turystyki wodnej”, co pozwoli na uwzględnienie lokalnych potrzeb i preferencji. Ankieta będzie aktywna do 5 lipca 2024 r.

Formularz rejestracyjny na spotkania oraz ankieta wraz z pozostałymi informacjami o wydarzeniu są dostępne na Portalu Informacyjnym Województwa Podlaskiego podlaskie.eu pod poniższym linkiem:

https://podlaskie.eu/st/zaproszenie-na-spotkania-konsultacyjne-w-sprawie-projektu-pn-pisa-narew-szlak-aktywnej-turystyki-wodnej.html

 29 maja 2024 r. odbyło się uroczyste otwarcie i poświęcenie budynku aktywności lokalnej i strażnicy OSP w Niewinie Borowym. Zebranych przywitał Wójt Mariusz Korzeniewski i przedstawił krótką informację o zrealizowanej inwestycji. Następnie zostały wręczone medale druhom strażakom z OSP Niewino Borowe. Odznaczeni zostali:

Złotym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”: Stanisław Pietraszko, Krzysztof Niewiński, Edward Niewiński.

Srebrnym medalem „Za Zasługi dla pożarnictwa” Norbert Malinowski

Brązowym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”; Sebastian Pietraszko, Jan Borowski

Odznaką „Strażak Wzorowy”: Ewa Pietraszko, Edyta Borowska, Irena Sygocka, Karolina Niewińska, Anna Malinowska, Marta Malinowska, Łukasz Niewiński

Odznaką ‘Za Wysługę Lat”: Leszek Sygocki - 40 lat; Piotr Bagiński – 30lat; Norbert Malinowski - 20 lat, Sebastian Pietraszko - 10 lat.

W uroczystościach udział wzięli:

Stefan Krajewski- wiceminister rolnictwa

Marek Malinowski- Wicemarszałek Województwa Podlaskiego,

Stanisław Derehajło – radny Sejmiku Województwa Podlaskiego,

Sławomir Jerzy Snarski -  Starosta,

Krzysztof Konicki – Dyrektor Zarządu Związku OSP,

Wojciech Kusznerko- Komendant Powiatowy PSP,

Marcin Lasota – Przewodniczący Rady Gminy Wyszki,

Koła Gospodyń wiejskich, strażacy, radni, wykonawcy, inspektorzy oraz mieszkańcy.

Budowę budynku rozpoczęto w 2023 r. Wykonawcą był Zakład Usługowo Handlowy Dom-Bud Janusz Dworakowski z Łap. W ramach zadania wybudowano świetlicę wraz z garażem dla OSP. Zadanie dofinansowane było z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Całkowita wartość zadania 2 832 500,00 zł w tym dofinansowanie z BGK w kwocie 2 549 250,00 zł, wkład własny gminy w kwocie 283 250,00 zł.

 

SPOTKANIE INFORMACYJNE  -   FARMA WIATROWO – FOTOWOLTAICZNA WYSZKI

21 maja 2024r. w Gminnym Centrum Biblioteczno-Kulturalnym w Wyszkach odbyło się spotkanie informacyjne „FARMA WIATROWO-FOTOWOLTAICZNA WYSZKI” zorganizowane przez firmę Green Bear Corporation Poland Sp. z o.o. w Warszawie. Na spotkaniu przedstawione zostały plany lokalizacyjne przedsięwzięcia, planowany harmonogram realizacji, rozwiązania technologiczne oraz zmiany przestrzenne, a także zostały przedstawione utrudnienia i korzyści płynące z realizacji i eksploatacji takiej inwestycji dla lokalnych mieszkańców oraz gminy. Na zakończenie spotkania mieszkańcy gminy oraz pozostali zainteresowani zabrali głos na temat inwestycji dotyczących odnawialnych źródeł energii, farmy wiatrowo-fotowoltaicznej Wyszki.

 23 maja 2024 r. Jego Ekscelencja ks. Biskup Drohiczyński Piotr Sawczuk odwiedził Urząd Gminy w ramach wizytacji duszpasterskiej Parafii  p.w. św. Andrzeja Apostoła w Wyszkach. Spotkał się z Włodarzami Gminy,  dyrektorami jednostek oraz pracownikami. Podczas wizyty Ksiądz Biskup skierował kilka słów do zebranych oraz podarował pamiątkowy krzyż. Wójt Gminy Mariusz Korzeniewski pokrótce zrelacjonowała bieżące działania, zrealizowane i bieżące inwestycje.

Na zakończenie Jego Ekscelencja udzielił błogosławieństwa wszystkim zebranym.

fepz
 
 
         Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 Podprogram 2023 jest współfinasowany z Europejskiego Funduszu Społecznego+.
        Program realizowany jest w okresie 09.2023-11.2024.
 
Dystrybucja artykułów spożywczych do osób potrzebujących planowana jest w okresie 06-11.2024.
 
Cel programu:
przeciwdziałanie deprywacji materialnej przez udzielanie pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym oraz zapewnianie środków towarzyszących, wspierających ich włączenie społeczne.
 
Zadania i działania realizowane w programie:
Organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich regionalnych i lokalnych;
Racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPR oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym;
Przekazanie artykułów spożywczych osobom potrzebującym (ubogim, rodzinom wielodzietnym, osobom w kryzysie bezdomności, migrantom – zgodnie z art. 7 Ustawy i pomocy społecznej), zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
Prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących, zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne;
Przeciwdziałanie marnowaniu żywności poprzez udostępnienie osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami Programu dodatkowej żywności pochodzącej z darowizn.
 
Grupa docelowa:
Z pomocy żywnościowej mogą skorzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 poz. 901 i 1693) i których dochód nie przekracza 265% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 2.056,40 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1.590,00 PLN dla osoby w rodzinie.
Pomoc mogą uzyskać osoby najbardziej potrzebujące, które otrzymały skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej.
 
Przewidziane efekty i rezultaty:
zmniejszenie deprywacji materialnej osób najbardziej potrzebujących oraz ich włączenie społeczne poprzez realizację wspierających środków towarzyszących, takich jak: warsztaty edukacyjne oraz doradztwo indywidualne w zakresie dietetyki, prowadzenia gospodarstwa domowego oraz integracji społecznej.
 
Na terenie Gminy Wyszki dystrybucją żywności w ramach Programu zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach we współpracy ze Stowarzyszeniem Bank Żywności Suwałki-Białystok w Suwałkach
 
Osoby zainteresowane zakwalifikowaniem do Podprogramu 2023 zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach celem ustalenia sytuacji dochodowej (dochód jest ustalany za miesiąc poprzedzający).
 
 

Pierwsza sesja IX kadencji Rady Gminy Wyszki odbyła się 7 maja 2024 r. Otworzył ją najstarszy radny Pan Aleksander Kłoczko. Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Pani Marzanna Olszewska i zastępca Pan Tadeusz Wielanowski wręczyli zaświadczenia o wyborze nowo wybranym radnym oraz Wójtowi Gminy Wyszki Panu Mariuszowi Korzeniewskiemu. Następnie radni i Wójt złożyli ślubowanie.

Przewodniczącym Rady został  Pan Marcin Lasota, a  Wiceprzewodniczącymi  Pani Barbara Berg i Jerzy Kalinowski.

W skład Rady Gminy Wyszki wchodzą:

Berg Barbara

Falkowska Maria Marta

Falkowska Renata

Falkowski Eugeniusz

Górski Roman

Kalinowski Jerzy

Kłoczko Aleksander

Krasowski Piotr Antoni

Krysiuk Waldemar

Lasota Marcin

Miluski Sylwester

Niewiński Radosław

Oksimowicz Ewa Krystyna

Sacharzewski Sławomir Jan

Wiktoruk Stanisław

30 kwietnia 2024 r. odbyła się XLIV sesja Rady Gminy Wyszki. Wójt Gminy Mariusz Korzeniewski przedstawił sprawozdanie z realizacji pracy w okresie międzysesyjnym.

Radni podjęli m. in. uchwały w sprawie:

 1. wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Wyszki.
 2. udzielenia Wójtowi Gminy Wyszki wotum zaufania.
 3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok,
 4. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wyszki.
 5. wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyszki na lata 2024-2037.
 6. wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2024 r.

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Wyszki Pani Zofia Lucyna Oksiuta podziękowała Wójtowi, radnym, sołtysom i pracownikom za dobrą współpracę oraz wręczyła radnym pamiątkowe statuetki na zakończenie kadencji 2018-2024.

 

24 kwietnia 2024r. do Urzędu Gminy Wyszki przybyli uczniowie  klasy III Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wyszkach pod opieką nauczycieli. Uczniowie zostali przyjęci przez Wójta Mariusza Korzeniewskiego,  Sekretarza Tadeusza Wielanowsiego, Skarbnik Teresę Falkowską oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Panią Marzannę Olszewską. Wójt wraz z Sekretarzem oprowadzili uczniów po budynku Urzędu. Dzieci zobaczyły, jak wygląda praca w urzędzie oraz jakie sprawy można załatwić w poszczególnych referatach. Na zakończenie spotkania dzieci zastały poczęstowane słodyczami oraz otrzymały drobne upominki.

 

WÓJT GMNINY WYSZKI

Zaprasza wszystkich mieszkańców gminy, w tym:

MŁODZIEŻ/DZIECI Z RODZICAMI/ SENIORÓW/ SOŁTYSÓW/ RADNYCH/ SAMORZĄDOWCÓW/ PRZEDSIĘBIORCÓW/ ORAGANIUZACJE POZARZĄDOWE

na

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE

REALIZACJI ZADANIA URZĄDZANIE TERENÓW REKREACYJNYCH PRZYLEGŁYCH DO RZEKI NAREW NA OBSZARZE GMINY WYSZKI

W RAMACH PROJEKTU „PISA – NAREW – SZLAK AKTYWNEJ TURYSTYKI WODNEJ”

W ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027,

Działanie 5.1 Zrównoważona Turystyka

Potrzeba realizacji zadania wynika bezpośrednio z celów rozwoju Gminy Wyszki zapisanych w Strategii Rozwoju Gminy Wyszki. Prowadzone badania wykazały, iż istnieje potrzeba zwiększania atrakcyjności oraz rozwoju turystyki na terenie gminy. Jednym z głównych celów strategicznych rozwoju Gminy Wyszki jest Zwiększanie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej Gminy oraz rozwój innowacyjnej gospodarki przy zachowaniu walorów przyrodniczych. Należy poczynić wszelkie możliwe starania w tym kierunku. Dzięki realizacji projektu zagospodarowana zostanie nieruchomość w chwili obecnej zdegradowana, wymagająca rewitalizacji. Stworzy to jednocześnie filar do dalszej rozbudowy sfery turystycznej, gastronomicznej, noclegowej itd.

W wyniku realizacji projektu zostaną przeprowadzone prace związane z realizacją ścieżki turystycznej, dojścia do miejsca wypoczynkowego, wydzielonych miejsc wypoczynku, wzdłuż brzegu Narwi, miejsca do sleep’ingu kajaków z możliwością wodowania łódek i tarasu wraz z pomostem obserwacyjnym. Zagospodarowanie terenu obejmowało będzie budowę dużej wiaty rekreacyjno- wypoczynkowej, miejsca na ognisko, grill, małych wiat tzw: „ ławostołów”, niewielkiego wydzielonego placu pod pole namiotowe z własnym miejscem na ognisko, utwardzonych miejsc postojowych

Realizacja projektu przyczyni się do uzyskania korzyści społeczno- gospodarczych, tj. :

- stworzenie miejsca przyjaznego społeczności, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych

- wzrost integracji społecznej, aktywnego spędzania czasu wolnego

- rozwój przedsiębiorczości, wzrost dochodów lokalnych i regionalnych firm

- stworzenie fundamentu do budowy bazy turystycznej,

-zmniejszenie zjawiska migracji mieszkańców (wzrost usług społecznych i oferty kulturalnej, co wstrzyma odpływ mieszkańców).

W załączeniu prezentujemy mapę orientacyjną zagospodarowania terenu. Prosimy jednocześnie o wypowiedzenie propozycji, opinii i uwagi, które można wnosić w następujący sposób:

 1. W formie elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej na adres ug_wyszki@post.pl
 2. W formie pisemnej w Urzędzie Gminy Wyszki, sekretariat, w dni robocze, w godzinach 7.30 – 15.30 lub przesłanie pocztą.

Bardzo prosimy o nadsyłanie uwag do 24 maja 2024 r.

pdf01_Mapa_orientacyjna.pdf