13 lutego 2024 r. odbyła się XLI sesja Rady Gminy Wyszki. Wójt Mariusz Korzeniewski przedstawił sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.

Radni podjęli uchwały w sprawie:

 1. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach treningowych lub wspomaganych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym.
 2. uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi sąsiedzkie, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
 3. uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wyszki.
 4. Przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wyszki w 2024 roku.
 5. uchwały uchylającej uchwałę w sprawie regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Wyszki.
 6. uchwały uchylającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z wirtualnej strzelnicy.
 7. tekstu jednolitego uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
 8. Funduszu Sołeckiego na 2025 rok.
 9. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyszki na lata 2024-2037.
 10. zmian w budżecie Gminy na 2024 r.

 Podczas Spotkania Noworocznego Wójt Mariusz Korzeniewski przedstawił podsumowanie mijającej kadencji, najważniejsze inwestycje, wydarzenia, działalność kulturalną, finanse gminy, pozyskane środki oraz zamierzenia na przyszłe lata. Do najważniejszych inwestycji należały:

- rozbudowa budynku OSP w Zalesiu,

- modernizacja budynku OSP w Godziebach,

- budowa dróg gminnych w Moskwinie, Koćmierach, Nowych Bagińskich, Kalinówce, Zakrzewie, Ignatkach, Łapciach, Niewinie Borowym, Niewinie Leśnym i Mulawiczach

- budowa Stacji Uzdatniania Wody w Budlewie

- montaż OZE na obiektach gminnych

- granty OZE dla mieszkańców

- termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wyszkach

- zakup maszyn do utrzymania dróg

- rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Topczewie o salę gimnastyczną oraz budowa nowej kotłowni

- modernizacja oświetlenia ulicznego

- oświetlenie obiektów sakralnych

- zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Gminy

- budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Topczewie

- budowa Stacji Uzdatniania Wody w Strabli oraz przydomowej oczyszczalni ścieków w Samułkach Dużych

- budowa budynku aktywności lokalnej w Niewinie Borowym

- zakup samochodów strażackich dla OSP Wyszki, Topczewo i Niewino Borowe

- rewitalizacja przestrzeni w Strabli

- remont kościoła w Topczewie i kaplicy w Pulszach

- zakup i montaż wirtualnej strzelnicy w GCBK w Wyszkach

 

30 stycznia 2024 r. w Gminnym Centrum Biblioteczno - Kulturalnym Wyszkach odbyło się spotkanie noworoczne oraz otwarcie wirtualnej strzelnicy. Swoją obecnością zaszczycili:

Paweł Bejda Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Stefan Krajewski Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Dariusz Piontkowski Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Ewa Kulikowska – Wicewojewoda Podlaski, Marek Malinowski Członek Zarządu Województwa Podlaskiego, Jerzy Leszczyński – radny Sejmiku Województwa Podlaskiego, Mikołaj Janowski – radny Sejmiku Województwa Podlaskiego, Sławomir Jerzy Snarski Starosta Bielski, kapitan Paweł Józefiak z 14 Batalionu Lekkiej Piechoty w Hajnówce, podpułkownik Tomasz Pryzmont Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Bielsku Podlaskim, młodszy brygadier Wojciech Kusznerko Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim, Wojciech Macutkiewicz Komendant Powiatowy Policji w Bielsku Podlaskim, Cezary Świstak Nadleśniczy Nadleśnictwa Bielsk Podlaski, Tadeusz Zawistowski Nadleśniczy Nadleśnictwa Rudka, przedstawiciele władz samorządowych, OSP z terenu gminy, kół gospodyń wiejskich, dyrektorzy, przedsiębiorcy, radni i sołtysi.

Podczas spotkania Wójt Mariusz Korzeniewski zaprezentował podsumowanie mijającej kadencji, stan finansowy Gminy, zrealizowane inwestycje i najważniejsze wydarzenia oraz zamierzenia na najbliższy czas. Wójt podziękował przedstawicielom instytucji i przedsiębiorcom za owocną współpracę. Statuetki wyrażające wyraz wdzięczności za czynny udział w życiu Gminy otrzymali:

Stefan Krajewski Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Dariusz Piontkowski poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Marek Malinowski – członek Zarządu Województwa Podlaskiego

Sławomir Jerzy Snarski – Starosta Bielski

Wojciech Kusznerko Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim

Wojciech Macutkiewicz Komendant Powiatowy Policji w Bielsku Podlaskim

Stanisław Bachurek Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Brańsku

Barbara Wyszkowska – Perkowska-Dyrektor Oddział Wyszki Banku Spółdzielczego w Brańsku

Krzysztof Stanisław Linka - BHP Usługi i Doradztwo

Bożena i Wiesław Kliniccy Zakład Mięsny KLINICCY

Tadeusz Wyszkowski Inspektor Nadzoru Budowlanego

Daniel Płoński EkoFan

Marcin Mróz MADO Andrzej Mróz

Zbigniew Skibko Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny

Genowefa, Janusz, Tomasz Wyszkowscy Sklep Rolnik i Sklep Tomex

Iwona i Andrzej Dębiccy Transport, Handel i Produkcja Drewna

Kamil Oksimowicz Drewcar

Marcin Tarasiuk P.P.H.U Ogród Marcina

Magdalena Danilczuk- Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Terapeutyczno-Edukacyjnego Dzieci i Młodzieży

Koło Gospodyń Wiejskich Strabella - "Moja Mała Ojczyzna" w Strabli

Koło Gospodyń Wiejskich Aktywna Wieś w Niewinie Borowym

Koło Gospodyń Wiejskich Klub Seniora "Razem" w Wyszkach

 Zaproszeni goście gratulowali Wójtowi sukcesów, szybkiego rozwoju Gminy oraz życzyli wyboru na kolejną kadencję, aby miał czas zrealizować przedstawione cele i zamierzenia.

 Spotkanie umilił występ zespołu „Wiśniowy Sad” działającego przy Gminnym Centrum Biblioteczno- Kulturalnym w Wyszkach oraz Marty Topczewskiej – uczennicy ze Szkoły Podstawowej w Topczewie.

 

        ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 16 stycznia 2024 r. ( Dz. U. z 2024 r. poz. 59) zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego został określony wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, o który można się ubiegać w 2024 r.

       Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego uzupełnione na podstawie nowego wzoru należy składać do 30 kwietnia 2024 roku do gminy właściwej ze względu na miejsca zamieszkania.
Wypłata dodatków osłonowych zostanie zrealizowana jednorazowo, w terminie do 30 czerwca 2024 roku.

 

W Gminie Wyszki obsługą wniosków o wypłatę dodatku osłonowego zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach, ul. Szkolna 17.

 pdfwniosek_o_wypłatę_dodatku_osłonowego.pdf

W dniach 17 i 19 stycznia 2024 r. w Szkołach Podstawowych w Strabli, Topczewie i Wyszkach odbyły się zajęcia edukacyjne dotyczącej segregacji odpadów. Dzieci z Oddziałów Przedszkolnych oraz uczniów klas I-IV Szkół Podstawowych, miały możliwość uczestniczenia w warsztatach i pogadance na temat segregacji odpadów. Uczniowie dowiedzieli się, jak prawidłowo segregować odpady, co to jest recykling i w jaki sposób możemy wykorzystywać ponownie wytworzone odpady.

Bez tytułu

Projekt dofinanasowano ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej

Nazwa projektu: „Budowa wirtualnej strzelnicy
w budynku Gminego Centrum Biblioteczno- Kulturalnego w Wyszkach”

Projekt budowy wirtualnej strzelnicy w budynku Gminego Centrum Biblioteczno- Kulturalnego w Wyszkach został zakończony. Obecnie strzelnica jest nieodpłatnie ogólniedostępna dla uczniów szkół podstawowych, mieszkańców gminy i powiatu a także uczniowów szkół prowadzących działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa, organizacji pozarządowych prowadzących działalność na rzecz obronności państwa, przedstawicieli służb mundurowych, funkcjonariuszy formacji uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych po uprzednim zawarciu w tym zakresie porozumienia.

Strzelnica jest multimedialnym, strzeleckim systemem szkolno-treningowym, działającym w oparciu o wirtualną rzeczywistość i wykorzystującym laserowe symulatory (repliki) broni wyposażone w urządzenia laserowe emitujące niewidzialną wiązkę światła. Przeznaczona do nauki i doskonalenia umiejętności w zakresie:

-        bezpiecznego posługiwania się bronią, w tym manualnej jej obsługi;

-        celowania z wykorzystaniem różnych rodzajów celowników mechanicznych
i kolimatorów o „małych” powiększeniach;

-        ćwiczeń w obserwacji - wykryciu, rozpoznaniu i identyfikacji celów;

-        prowadzenia celnego ognia z różnych postaw, na różnych odległościach,
w tym do celów ruchomych, ukazujących się, przy zmiennych warunkach oświetleniowych i ograniczonej widoczności;

-        wspólnego wykonywania zadań strzeleckich o różnym stopniu skomplikowania.

Strzelnica umożliwia jednoczesne szkolenie od 1 do 4 osób (każda wyposażona w pistolet lub karabinek) zależnie od rozmiaru wyświetlanego obrazu; z możliwością stopniowania trudności od prostych strzelań statycznych i dynamicznych uwzględniających stopień zaawansowania szkolonych do wykonywania zadań strzeleckich o różnym stopniu skomplikowania, uwzględniających między innymi: dynamiczne korygowanie punktu celowania ze zmianą odległości do celu i przy jego poruszaniu, strzelenie do celów ukazujących się w reżimach czasowych, strzelanie przy zmiennych warunkach oświetlenia oraz przy ograniczonej widoczności.

Zainteresowni użytkowaniem wirtualnej strzelnicy będą mieli taką możliwośc od dnia
1 lutego 2024 r. Zachęcamy do korzystania ze strzelnicy i rozwoju sportu strzeleckiego.

     
         Przepisy ustawy z 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła (które weszły w życie 31 grudnia 2023 r.), dają możliwość ubiegania się w 2024 r. przez osoby spełniające kryterium dochodowe o wypłatę dodatku osłonowego na pokrycie kosztów energii, paliw gazowych i podstawowego koszyka produktów spożywczych.
 
❗️O terminie przyjmowania wniosków poinformujemy niezwłocznie po ukazaniu się rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.
 
 

W dniu 26 kwietnia 2023 roku Wójt Gminy Wyszki Mariusz Korzeniewski oraz Skarbnik Gminy Teresa Falkowska zawarli umowę dotacyjną z Województwem Podlaskim reprezentowanym przez Marszałka Województwa Pana Artura Kosickiego oraz Wicemarszałka Pana Marka Olbryś. Województwo udzieliło gminie dotacji w wysokości 600 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn." Budowa drogi gminnej w miejscowości Pulsze”. Inwestycja jest realizowane w ramach zadania pn.: „Przebudowa dróg na terenie gminy Wyszki metodą zaprojektuj i wybuduj”.

 29 listopada 2023 r. odbyła się XXXIX sesja Rady Gminy Wyszki. Wójt Mariusz Korzeniewski przedstawił sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym. Wystąpił Mariusz Grabowski z przedsiębiorstwa GRABO BUDOWNICZY z Bielska Podlaskiego posiadający zezwolenie w zakresie prowadzenia przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Wyszki, który przedstawił zasady odbioru nieczystości od mieszkańców.

Radni podjęli uchwały w sprawie:

 1. reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec oraz późniejszej okupacji.
 2. wystąpienia do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z petycją o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustaw: kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu pracy, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i innych powiązanych tematycznie.
 3. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Wyszki.
 4. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028.
 5. określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028.
 6. przyjęcia Programu współpracy Gminy Wyszki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.
 7. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu dla strażaków ratowników oraz kandydatów na strażaków ratowników.
 8. tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminy Wyszki.
 9. uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
 10. wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyszki na lata 2023-2037.
 11. wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2023 r.

15 listopada 2023 r. Wójt Mariusz Korzeniewski przekazał na własność laptopy rodzicom uczniów klas IV ze Szkoły Podstawowej im. ks. Franciszka Jakuba Falkowskiego w Topczewie oraz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wyszkach.

Program „Laptop dla ucznia” to rządowa inicjatywa, której celem jest wsparcie dzieci i młodzieży w rozwoju kompetencji cyfrowych. Realizowany jest przez Ministerstwo Cyfryzacji. Program zakłada, że każdy uczeń IV klasy szkoły podstawowej w Polsce otrzyma na własność bezpłatny laptop. Sprzęt może być wykorzystany do nauki, rozwoju kompetencji cyfrowych oraz talentów i zainteresowań. Wsparciem objęci zostaną uczniowie szkół publicznych i niepublicznych. Otrzymany w ramach programu laptop będzie służył w kolejnych etapach edukacji. Dzięki temu uczniowie zyskają równy i łatwiejszy dostęp do zasobów internetowych, e-booków, kursów i innych materiałów, które poszerzą ich wiedzę, umiejętności, a także zainteresowania.

Zgodnie z Ustawą o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, laptopy - począwszy od roku szkolnego 2023/2024 - będą przekazywane wszystkim kolejnym rocznikom uczniów klas IV szkół podstawowych. Przekazanie laptopa następuje po podpisaniu umowy między organem prowadzącym szkołę a rodzicem ucznia. Laptop staje się wówczas własnością rodzica, który bierze za niego odpowiedzialność. Zgodnie z umową podpisywaną przez rodziców, beneficjenci nie mogą podjąć żadnych czynności rozporządzających takich jak sprzedaż, zastaw sprzętu itp. przez okres 5 lat. Rodzic zobowiązuje się także do nieusuwania wzorów graficznych, logo i symboli dotyczących promocji programu.

Szczegóły projektu i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania można znaleźć na stronie https://laptopdlaucznia.gov.pl/

Podstawa prawna programu: Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli