W związku z trwającymi pracami nad stworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027, Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi zaprasza na konsultacje poszczególnych rozdziałów Lokalnej Strategii Rozwoju. Konsultacje odbywać się będą w biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W. w Turośni Kościelnej, ul. Lipowa 109 w dni robocze w godzinach od 10:00 do14:00.
Konsultacje trwać będą do dnia 30 maja 2023 r.

 

plakat konsultacje lsr

 3 maja 2023 r. obchodziliśmy 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Gminny Dzień Strażaka. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele Gminy Wyszki, strażacy z gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz mieszkańcy. Uroczystość rozpoczęła Msza Św. w kościele pw. św. Andrzeja Apostoła w Wyszkach, której przewodniczył i słowo boże wygłosił ks. kan. Dr Edward Sitnik – proboszcz parafii Wyszkowskiej. Następnie uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wyszkach zaprezentowali program patriotyczno- narodowy poświęcony uchwaleniu Konstytucji 3 Maja.

Po Mszy Św. wszyscy zebrani, za pocztami sztandarowymi, udali się pod Pomnik Pamięci i Tożsamości Narodowej. Przedstawiciele władz, szkół i instytucji złożyli kwiaty i znicze.

Konstytucja 3 Maja została uchwalona przez Sejm Wielki 3 maja 1791 roku. Regulowała ona prawa i obowiązki ogółu mieszkańców oraz zasady organizacji władzy państwowej. Przekształcała państwo w monarchię konstytucyjną oraz wprowadzała zasadę trójpodziału władzy. Wyrazicielem suwerennej woli narodu miał być dwuizbowy Sejm.

popz nowe

 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

PODPROGRAM 2021 PLUS

         Informujemy, że trwa kwalifikacja rodzin i osób do paczek żywnościowych z POPŻ w Podprogramie 2021 PLUS. Osoby, które są zainteresowane otrzymywaniem żywności z POPŻ zobowiązane są zgłaszać się do pracowników socjalnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyszkach w celu ustalenia sytuacji dochodowej i ewentualnego zakwalifikowania do otrzymywania powyższej pomocy. Należy wypełnić oświadczenie o dochodzie swojej rodziny za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia oświadczenia.

UWAGA!

Osoby, które korzystały we wcześniejszych latach z w/w pomocy, również są zobowiązane do ponownego przeliczenia dochodu i zakwalifikowania do Programu.

           Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach w Podprogramie 2021 PLUS pełni rolę OPL (organizacji partnerskiej lokalnej), w związku z umową podpisaną ze Stowarzyszeniem Bank Żywności Suwałki - Białystok. Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone a rt. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. , poz. 1876 z późn. zm.), m. in. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm, narkomania, zdarzenie losowe, sytuacja kryzysowa. Jednocześnie należy spełniać kryterium dochodowe. Dochód nie może przekroczyć 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.:

- 1 707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej,

- 1 320,00 zł dla osoby w rodzinie.

W przypadku posiadania gospodarstwa rolnego, dochód miesięczny z 1 ha przeliczeniowego wynosi 345,00 zł.

           Zestaw na Podprogram 2021 PLUS obejmuje 6 artykułów spożywczych, które będą przekazywane w formie paczek żywnościowych: powidła śliwkowe, makaron jajeczny świderki, mleko UHT, szynka wieprzowa mielona, cukier biały, olej rzepakowy.

11 kwietnia 2023 r Wójt Gminy Wyszki Mariusz Korzeniewski i Skarbnik Gminy Teresa Falkowska podpisali umowę na budowę świetlicy wiejskiej w Niewinie Borowym. Środki na zadanie pozyskano z Rządowego Programu Polski Ład finansowanego przez bank BGK. Na inwestycję pn. : „Budowa budynku aktywności lokalnej w Niewinie Borowym” planuje się przeznaczyć ponad 2 600 000 zł. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe DOM-BUD Janusz Dworakowski z Łap.

 

W związku z informacjami o nieuczciwych wykonawcach, którzy proponują wykonanie prac dofinansowanych z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” informujemy, iż Beneficjent dokonuje wyboru wykonawcy/ów realizujących usługi, dostawy, roboty budowalne w ramach przedsięwzięcia na własne ryzyko.

Wykonawców i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) nie łączy żadna umowa lub zobowiązanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów związanych z realizacją przedsięwzięcia, zawieranych przez Beneficjentów z wykonawcami.

Ważne jest, aby decyzje o zawarciu umowy były podejmowane przez Wnioskodawcę bez nacisków i bez pośpiechu, z możliwością przemyślenia i konsultacji wyboru w najbliższym środowisku społecznym: z sąsiadami, w gminie.

Zachęcamy do weryfikacji firmy jeszcze przed podpisaniem umowy.

Pierwszy krok aby zweryfikować uczciwość firmy to sprawdzenie w bezpłatnych publicznych, ogólnodostępnych źródłach czy firma jest zarejestrowana i jest aktywnym przedsiębiorcą. Można to zrobić w rejestrach dostępnych w sieci Internet:

 • Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – to spis dotyczący osób fizycznych, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą lub są wspólnikami spółki cywilnej,
 • Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) – tu sprawdzisz spółki prawa handlowego np. spółki z o.o., jawne, partnerskie, komandytowo-akcyjne, akcyjne
 • REGON (był obowiązkowy do 30 kwietnia 2018 r.) – tu znajdziesz m.in. spółki cywilne.
 • Portalu podatkowym Ministerstwa Finansów - Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT (tzw. biała lista podatników VAT) – tu sprawdzisz czy wykonawca jest czynnym podatnikiem VAT oraz czy numer identyfikacji podatkowej NIP podany przez niego jest poprawny, uchylony, unieważniony lub czy istnieje, a także sprawdzisz numery rachunków bankowych będących rachunkami rozliczeniowymi przedsiębiorcy.

Wybór polecanych lub znanych wnioskodawcy wykonawców jest wyborem, który minimalizuje ryzyko próby oszustwa. Warto sprawdzić opinie nt. firmy publikowane w internecie.

Prosimy w szczególności uważać na wykonawców, którzy oferują wyłącznie usługę pod warunkiem przesłania dofinansowania z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”- bezpośrednio na rachunek bankowy wykonawcy. Zwróćcie Państwo uwagę również na nazwę firmy i jej adres – czy nie budzą Państwa wątpliwości.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) nie promuje konkretnych firm instalacyjnych i wykonawczych.

Państwa nieufność powinno wzbudzić powoływanie się firmy wykonawczej na partnerstwo w Programie Priorytetowym „Czyste Powietrze”, co nie ma uzasadnienia w praktyce. Bezpośrednimi partnerami operacyjnymi w programie „Czyste Powietrze” w odniesieniu do NFOŚiGW są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz GMINY (w programie „Czyste Powietrze” uczestniczy ponad 85% gmin w skali Polski), a także wybrane banki, wskazane na stronie internetowej: czystepowietrze.gov.pl.

Przede wszystkim warto współpracować z firmami poleconymi i znanymi na lokalnym rynku.

Mamy nadzieję, że niniejszy komunikat pozwoli Państwu przejść przez proces składania wniosku, inwestycyjny i rozliczenia w sposób bezpieczny i satysfakcjonujący. Z korzyścią dla środowiska i Państwa komfortu, zdrowia i portfela!

 

30 marca 2023 r. odbyła się XXXIV sesja Rady Gminy Wyszki. Wójt Mariusz Korzeniewski przedstawił sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym. Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach Marzanna Olszewska przedstawiła ocenę zasobów pomocy społecznej za 2022 r. Zostało też przedstawione sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny wraz z przedstawieniem potrzeb związanych z realizacją tych zadań, informacja z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Raport z realizacji Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych za rok 2022, sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Wyszki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2022 rok. Radni przyjęli sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Gminy Wyszki za 2022 rok.

Radni podjęli uchwały w sprawie:                      

 1. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Wyszki.
 2. wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu na okres nie dłuższy niż 3 lata na lokal użytkowy znajdujący się w budynku Urzędu Gminy przy ulicy Piórkowskiej 2 w Wyszkach.
 3. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego opracowania i wdrożenia strategii IIT Partnerstwa Południowo-Wschodniego Podlasia.
 4. uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyszki.
 5. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu.
 6. wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyszki na lata 2023-2037.
 7. wprowadzenie zmian w budżecie Gminy na 2023 r.

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem - 2023
 
       W ramach ogólnopolskiej akcji zachęcamy do skorzystania z możliwości uzyskania porady lub informacji. Bezpłatne porady prawne oraz psychologiczne udzielane są w powiecie bielskim w dniach 20- 24 lutego 2023 r. przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim oraz asystentów sędziów i kuratorów zawodowych w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim.
 
Osoby zainteresowane winny zgłaszać się do:
• Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim, 17-100 Bielsk Podlaski ul. 3 Maja 7, w dniach: 20-22 lutego 2023 roku oraz 24 lutego 2023 roku, w godzinach 9:00-11:00, zaś w dniu 23 lutego 2023 roku w godz. 9:00-12:00, pok. nr 23 (parter), tel. 85 731 21 24, adres e-mail: boi@bielsk-podlaski.sr.gov.pl - https://bielsk-podlaski.sr.gov.pl
 
• Zastępcy Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim - podinspektora Adama Bondaruka, od poniedziałku 20 lutego do piątku 24 lutego w godzinach od 8 do 15 pod numerem telefonu 47 7125 221-
 
1460x616

Seniorzy z KGW" Strabella -Moja Mała Ojczyzna" ze Strabli w okresie karnawału odwiedzili Akacjowy Dom Seniora w Knorydach. Czas spędzony z podopiecznymi, a szczególnie z panem Antonim Kondrackim (ze Strabli) został umilony występem zespołu śpiewaczego. Podczas pobytu panowała miła  atmosfera. Dziękujemy  zarządowi domu seniora za ciepłe przyjęcie nas i poczęstunek. 

Tekst i zdjęcia Zofia Oksiuta       

Drodzy Rodzice!

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety mającej na celu zebranie informacji na temat opieki nad dziećmi do lat 3.

Minister Rodziny i Polityki Społecznej informuje, że działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029. Klub dziecięcy jest jedną z form opieki nad małymi dziećmi (od 1 r.ż. do 3 r.ż.), których celem jest pomoc rodzicom w godzeniu pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi (opieką nad dziećmi).

W związku z powyższym chcielibyśmy poznać Państwa opinię na temat utworzenia takiego klubu malucha na terenie gminy Wyszki w ramach ogłoszonego naboru „MALUCH+” 2022-2029. Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie ankiety do dnia 08.02.2023 r., i złożenie w sekretariatach wybranych szkół: w Strabli, Topczewie lub Wyszkach. Wyniki ankiety pozwolą na analizę potrzeb oraz ewentualne podjęcie stosownych działań.

pdfAnkieta_Klub_Malucha_Gmina_Wyszki.pdf

 31 stycznia 2023 r. odbyła się XXXIII sesja Rady Gminy Wyszki. Wójt Gminy Mariusz Korzeniewski przedstawił sprawozdanie z realizacji pracy w okresie międzysesyjnym.

Radni podjęli  następujące uchwały w sprawie:

 1. Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Wyszki.
 2. Określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 3. Podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
 4. Określenie stawki za l kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej w Gminie Wyszki przy ustalaniu zwrotu kosztów przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców.
 5. Zmian w uchwale w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyszki.
 6. Określenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych.
 7. Określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.
 8. Wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Wyszki.
 9. Określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
 10. Przyjęcia uchwały w sprawie Funduszu Sołeckiego na 2024 rok.
 11. Wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyszki na lata 2023-2037.
 12. Wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2023 r.