Seniorzy z KGW" Strabella -Moja Mała Ojczyzna" ze Strabli w okresie karnawału odwiedzili Akacjowy Dom Seniora w Knorydach. Czas spędzony z podopiecznymi, a szczególnie z panem Antonim Kondrackim (ze Strabli) został umilony występem zespołu śpiewaczego. Podczas pobytu panowała miła  atmosfera. Dziękujemy  zarządowi domu seniora za ciepłe przyjęcie nas i poczęstunek. 

Tekst i zdjęcia Zofia Oksiuta       

Drodzy Rodzice!

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety mającej na celu zebranie informacji na temat opieki nad dziećmi do lat 3.

Minister Rodziny i Polityki Społecznej informuje, że działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029. Klub dziecięcy jest jedną z form opieki nad małymi dziećmi (od 1 r.ż. do 3 r.ż.), których celem jest pomoc rodzicom w godzeniu pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi (opieką nad dziećmi).

W związku z powyższym chcielibyśmy poznać Państwa opinię na temat utworzenia takiego klubu malucha na terenie gminy Wyszki w ramach ogłoszonego naboru „MALUCH+” 2022-2029. Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie ankiety do dnia 08.02.2023 r., i złożenie w sekretariatach wybranych szkół: w Strabli, Topczewie lub Wyszkach. Wyniki ankiety pozwolą na analizę potrzeb oraz ewentualne podjęcie stosownych działań.

pdfAnkieta_Klub_Malucha_Gmina_Wyszki.pdf

 31 stycznia 2023 r. odbyła się XXXIII sesja Rady Gminy Wyszki. Wójt Gminy Mariusz Korzeniewski przedstawił sprawozdanie z realizacji pracy w okresie międzysesyjnym.

Radni podjęli  następujące uchwały w sprawie:

 1. Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Wyszki.
 2. Określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 3. Podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
 4. Określenie stawki za l kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej w Gminie Wyszki przy ustalaniu zwrotu kosztów przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców.
 5. Zmian w uchwale w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyszki.
 6. Określenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych.
 7. Określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.
 8. Wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Wyszki.
 9. Określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
 10. Przyjęcia uchwały w sprawie Funduszu Sołeckiego na 2024 rok.
 11. Wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyszki na lata 2023-2037.
 12. Wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2023 r.

                                                                           

 

 

Dzień Babci i Dziadka w GCBK- Filia w Strabli uświetnił występ zespołu rodzinnego oraz solistów z Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia z Bielska Podlaskiego. Zespół z solistami wystąpił w godzinnym koncercie, podczas, którego zaprezentowali piękne utwory. Babcie i dziadkowie byli pod wielkim wrażeniem, wręcz zachwyceni, razem śpiewali, a  na koniec bisów ..nie było końca. Również tego wieczoru wystąpił zespół śpiewaczy "Młodzi Duchem" ze Strabli ze specjalnym repertuarem na tę okazję. Podczas koncertu panowała ciepła i przyjazna atmosfera. Dziękujemy serdecznie za piękny koncert muzyczny, który dostarczył nam tak wiele niezapomnianych wrażeń.  Zapewne na długo pozostanie w pamięci. 
 
Tekst i zdjęcia Zofia Oksiuta
 

W dniu 05.01.2023 r. została zawarta umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wyszki z Przedsiębiorstwem Usługowo-Asenizacyjnym "ASTWA" Sp. z o. o. ul. Kombatantów 4, 15-102 Białystok. Będą oni odbierać odpady komunalne w okresie od 01.02.2023 do 31.01.2024 r.

W związku z tym w miesiącu styczniu 2023 nastąpi wymiana pojemników oraz dostarczony będzie aktualny harmonogram odbiorów odpadów.

 

 

MOŻNA ZGŁASZAĆ CHĘĆ PRZYSTĄPIENIA DO RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW

Zgodnie z Uchwałą nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, został uruchomiony nowy program, umożliwiający pozyskanie przez gminy dofinansowania realizacji zadań inwestycyjnych min. prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w ewidencji zabytków. W ramach programu Gmina Wyszki może złożyć dziesięć wniosków na zabytki do których posiada tytuł prawny lub udzielić dotacji samorządowych o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Dotacja może obejmować nakłady konieczne na:

1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
2) przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;
3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
      4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
 
      5) 
wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
      6)
 sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;
7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
      8)
 stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
      9)
 odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
    10)
 odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50 % oryginalnej substancji tej przynależności;
    11) 
odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
   12)
 modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
   13)
 wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
   14) 
uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
   15)
 działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;
   16)
 zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15;
   17)
 zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

 Nabór wniosków od 24.11.2022 do 31.01.2023

Dofinansowanie z Programu wynosi nie więcej niż 98% ostatecznej wartości inwestycji.

Zachęcamy do wypełnienia zgłoszenia osoby zainteresowane uzyskaniem dotacji planujące prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku, którym przysługuje tytuł prawny do tego zabytku, wynikający z prawa własności lub użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

Zgłoszenia przyjmowane są do 20.01.2023 r.

docxzgłoszenie_RPOZ.docx

29 grudnia 2022 r. odbyła się XXXII sesja Rady Gminy Wyszki. Wójt Gminy Mariusz Korzeniewski przedstawił sprawozdanie z realizacji pracy w okresie międzysesyjnym.

Radni podjęli uchwały m.in. w sprawie:           

 1. Wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu na okres nie dłuższy niż 3 lata na część nieruchomości położonej w miejscowości Wyszki przy ulicy Usługowej 11.
 2. Uchwalenia ,,Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wyszki na lata 2023-2027”.
 3. Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026.
 4. Zniesienia Sołectwa Łuczaje i przyłączenia miejscowości Łuczaje do Sołectwa Warpechy Stare i wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie nadania Statutu Sołectwa Warpechy Stare.
 5. Przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wyszki w 2023 roku.
 6. Wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyszki na lata 2022-2037.
 7. Wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2022 r.
 8. Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2023-2037.
 9. Uchwalenia budżetu Gminy na 2023 rok.
 10. Przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2023 rok.
 11. Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok.
 12. Zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2023 rok.
 13. Zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2023 rok.
 14. Zatwierdzenia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej na 2023 rok.
 15. Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji na 2023 rok.

 

W dniu 22 grudnia 2022 roku została zawarta umowa na realizację zadania pn. Przygotowanie i dostarczenie posłków dla uczniów z placówek oświatowych Gminy Wyszki w 2023 r. Wykonawcą zadania będzie Dom Weselny Jacek Mystkowski z siedzibą 17-120 Brańsk ul. Sienkeiwicza 49. Obiady będą dostarczane do dzieci z trzech szkół tj. Szkoły w Wyszkach , Szkoły w Topczewie i Szkoły w Strabli. Obiad składa się z dwóch dań i jest warty polecenia.

SZANOWNI PAŃSTWO, APELUJEMY O SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ!

 

             W ostatnim czasie pojawiły się przypadki podszywania się osób nieuprawnionych pod pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach. Informujemy, że pracownik socjalny posiada legitymację służbową ze zdjęciem, numerem i pieczęcią. Należy zachować ostrożność i wylegitymować te osoby w obecności rodziny lub sąsiadów. Osoby, która odmawia okazania legitymacji, nie należy wpuszczać do domu.

            W przypadku wątpliwości odnośnie tożsamości osoby podającej się za pracownika socjalnego należy skontaktować się telefonicznie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wyszkach tel. 85 555 68 15 celem potwierdzenia, że jest to pracownik tej jednostki i rzeczywiście udał się z wizytą do Państwa.

W razie podejrzeń, że ktoś się podszywa pod pracownika socjalnego należy powiadomić policję tel. 112 lub 997.

Pracownik socjalny nigdy nie prosi o pokazanie oszczędności ani nie podejmuje prób ustalenia miejsca, w którym ktoś je trzyma. Nawet w celu sprawdzenia, czy są przechowywane w bezpieczny sposób. Pracownicy ośrodka pomocy nie zbierają gotówki od mieszkańców.

Prosimy o poinformowanie osób starszych w sąsiedztwie, które nie mają dostępu do internetu i nie są świadome istniejącego zagrożenia.

 

mmmm

W dniu 23 listopada 2022 roku została zawarta umowa pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) a Gminą Wyszki reprezentowaną przez Mariusza Korzeniewskiego- Wójta Gminy Wyszki przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy- Teresy Falkowskiej. Zadanie pn. Poprawa dostępności budynków użyteczności publicznej Gminy Wyszki w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty”, w całości współfinansowane jest ze środków europejskich i środków dotacji celowej. Koszt całego przedsięwzięcia to 98 282,00 zł.

     Celem przedsięwzięcia grantowego jest wyrównywanie szans i poszanowanie praw osób ze szczególnymi potrzebami, poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez jednostkę samorządu terytorialnego dla osób ze szczególnymi potrzebami, poprzez wsparcie urzędu i jednostek podległych w spełnieniu wymogów dostępności określonych w ustawie o zapewnieniu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2022 r poz.1062).

hhh