13 lutego 2024 r. odbyła się XLI sesja Rady Gminy Wyszki. Wójt Mariusz Korzeniewski przedstawił sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.

Radni podjęli uchwały w sprawie:

  1. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach treningowych lub wspomaganych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym.
  2. uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi sąsiedzkie, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
  3. uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wyszki.
  4. Przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wyszki w 2024 roku.
  5. uchwały uchylającej uchwałę w sprawie regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Wyszki.
  6. uchwały uchylającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z wirtualnej strzelnicy.
  7. tekstu jednolitego uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
  8. Funduszu Sołeckiego na 2025 rok.
  9. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyszki na lata 2024-2037.
  10. zmian w budżecie Gminy na 2024 r.