29 listopada 2023 r. odbyła się XXXIX sesja Rady Gminy Wyszki. Wójt Mariusz Korzeniewski przedstawił sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym. Wystąpił Mariusz Grabowski z przedsiębiorstwa GRABO BUDOWNICZY z Bielska Podlaskiego posiadający zezwolenie w zakresie prowadzenia przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Wyszki, który przedstawił zasady odbioru nieczystości od mieszkańców.

Radni podjęli uchwały w sprawie:

 1. reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec oraz późniejszej okupacji.
 2. wystąpienia do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z petycją o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustaw: kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu pracy, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i innych powiązanych tematycznie.
 3. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Wyszki.
 4. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028.
 5. określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028.
 6. przyjęcia Programu współpracy Gminy Wyszki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.
 7. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu dla strażaków ratowników oraz kandydatów na strażaków ratowników.
 8. tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminy Wyszki.
 9. uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
 10. wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyszki na lata 2023-2037.
 11. wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2023 r.