W załączeniu Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie wyborów Sołtysów oraz członków Rad Sołeckich w jednostkach pomocniczych oraz druk zgłoszenia kandydata na Sołtysa

 pdfzarządzenie_wyborów_Sołtysów_i_członków_Rad_Sołeckich.pdf

docxdruk_zgłoszenia_kandydata_na_Sołtysa_i_członków_Rady_Sołeckiej.docx

docxoświadczenie_o_wyrażeniu_zgody_na_kandydowanie.docx

docxzgłoszenie_na_członka_komisji_wyborczej.docx

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SOŁTYSÓW ORAZ CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH

Stosując się do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, RODO), informujemy Panią/Pana, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym w jakim celu, a także w jaki sposób będą przetwarzane Państwa dane jest: Gmina Wyszki reprezentowana przez Wójta Gminy Wyszki, ul. Piórkowska 2, 17-132 Wyszki, dalej zwana „Administratorem”.

2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych: Rafał Andrzejewski,
mail: iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl, tel.: 504 976 690.

3. Cele przetwarzania oraz podstawy prawne przetwarzania:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

· realizacji zadań Gminy związanych z zarządzonymi wyborami sołtysów i członków rad sołeckich, m.in. organizacji przebiegu wyborów, komisji wyborczych, rejestracji kandydatów (podstawa prawna: wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze: art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wykonanie zadań realizowanych w interesie publicznym: art. 6 ust. 1 lit. e RODO w szczególności w zw. z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 t.j. z dnia 2018.05.24 z późn. zm.); (m.in. art. 35 – 36 ww. ustawy), statutem Gminy Wyszki oraz statutami jednostek pomocniczych (sołectw) Gminy Wyszki,

· archiwalnym (po zrealizowaniu celu pierwotnego) – [art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2018.217 t.j. z dnia 2018.01.25 z późn. zm.)].

4. Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez okres przewidziany przepisami prawa.

5. Obowiązek podania danych

Co do zasady konieczność podania danych osobowych wynika z przepisów prawa, zatem jest obowiązkowe.

6. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Panu/Pani następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d. prawo do usunięcia danych osobowych;

o ile realizacja tych prawa będzie zgodna z obowiązującymi przepisami, w szczególności z RODO;

e. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

f. prawo wycofania zgody

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody, masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji / profilowanie

Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Pani /Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania.