XII sesji Rady Gminy Wyszki odbędzie się  10 czerwca 2020r. (środa) o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki, ul. Piórkowska 2.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Gminy.
 4. Przedstawienie Oceny zasobów pomocy społecznej za 2019 rok.pdfOcena_Zasobów_Pomocy_Społecznej.pdf
 5. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji Koalicji Polska Wolna od 5G, dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców gminy przed elektroskażeniem.pdfprojekt_uchwały_Polska_Wolna_od_5G.pdf
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład Aglomeracji Łapy przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granicy Aglomeracji Łapy.pdfprojekt_uchwały_Aglomeracja_Łapy.pdf
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na terenie Gminy Wyszki na rok szkolny 2020/2021.pdfprojekt_uchwały_ceny_jednostki_paliwa.pdf
 8. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Wyszki za 2019 rok.pdfRaport_o_stanie_Gminy_za_2019_rok.pdf
 9. Debata nad raportem o stanie Gminy Wyszki za 2019 rok.
 10. Głosowanie w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wyszki wotum zaufania.
 11. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wyszki za 2019 rok i udzielenie Wójtowi absolutorium:
  1.  omówienie wykonania budżetu Gminy Wyszki za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
  2. odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby  Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie oponii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wyszki sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2019 r.
  3. opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy za 2019 r. oraz wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi
  4. odczytanie uchwały Skłądu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie opinii o przedłużonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absoutorium Wójtowi,
  5. dyskusja,
  6. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok,pdfprojekt_uchwały__w_sprawie_zatwierdzenie_sprawozdania.pdf
  7. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wyszki.pdfprojekt_uchwały_-_absolutorium.pdf
 12. Wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyszki na lata 2020-2037.pdfProjekt_uchwały_WPF_10_czerwca_2020.pdf
 13. Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy na 2020 r. pdfUchwała.XII20_zmiany_w_budżecie.pdf
 14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej.pdfprojekt_uchwały_-wygaśnięcie_mandatu.pdf
 15. Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Wolne wnioski i informacje.
 17. Zamknięcie obrad.

 Sprawozdanie Wójta w okresie międzysesyjnym pdfsprawozdanie_Wójta.pdf