Stosownie do regulacji art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz.559 z późn. zm.) zawiadamiam o XXV sesji Rady Gminy Wyszki, która odbędzie się w dniu 29 marca 2022 r. (wtorek) o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki, ul. Piórkowska 2.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Przedstawienie Raportu z realizacji Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych za rok 2021.pdfRAPORT_za_2021_r.pdf
 6. Przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2021 rok.pdfocena_zasobów_za_2021.pdf
 7. Przedstawienie Raportu z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 roku.pdfSprawozdanie_GKRPA_za_2021.pdf  pdfHARMONOGRAM_GKRPA_2021.pdf
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.
 9. Wprowadzenie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach.
 10. Ustalenie wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom ochotniczych straży pożarnych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Wyszki.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udziału Gminy Wyszki w realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi.
 14. Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu.
 15. Wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyszki na lata 2022-2037.
 16. Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy na 2022 r.
 17. Przyjęcie sprawozdań z działalności komisji stałych Rady za 2021 r.pdfkomisja_budżetu_i_finansów.pdf  pdfkomisja_kultury_oświaty_zdrowia_i_pomocy_społecznej.pdf  pdfkomisja_rolnictwa_gospodarki_komunaklnej_i_inwestycji.pdf                                             pdfkomisja_skarg_wniosków_i_petycji.pdf  pdfkomisja_rewizyjna.pdf
 18. Wolne wnioski i informacje.
 19. Zamknięcie obrad.