Informacja dotycząca zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb)
lub przydomowych oczyszczalni ścieków

Szanowni Państwo,

Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 3 ust. 3 ustawy Dz. U. z 2022, poz. 2519) nałożyła na wszystkie gminy w Polsce obowiązek sprawozdawczy z prowadzenia elektronicznych ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) na nieczystości ciekłe oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wobec powyższego zwracamy się z uprzejmą prośbą do Mieszkańców Gminy Wyszki o wypełnienie druku zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków i złożenie powyższego druku do Urzędu Gminy Wyszki.

W przypadku niezłożenia zgłoszenia Urząd będzie zobowiązany do samodzielnego zebrania danych (w formie kontroli na terenie Państwa posesji) w zakresie posiadanego zbiornika na nieczystości ciekłe/przydomowej oczyszczalni ścieków.

Druk zgłoszenia jest do pobrania:

- w Urzędzie Gminy w Wyszkach (pok. 16)  

- na stronie internetowej docxwyszki.pl

Prosimy o dostarczenie wypełnionego i podpisanego druku zgłoszenia do:

- Urzędu Gminy w Wyszki – sekretariat pok. 8 lub pok. 16;

- Elektroniczna Skrzynka Podawcza: epuap.gov.pl;

- Istnieje również możliwość przekazania zgłoszenia za pośrednictwem pracownika Urzędu Gminy Wyszki wykonującego odczyty liczników za zużytą wodę.

Przypominamy również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami ww. ustawy, właściciele nieruchomości są obowiązani do przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a na terenach, gdzie nie ma sieci kanalizacyjnej – do wyposażenia nieruchomości w szczelny zbiornik bezodpływowy (szambo) lub w przydomową oczyszczalnię ścieków.

Usługi wywozu nieczystości ciekłych lub osadów z oczyszczalni powinny być wykonywane przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. Wykaz firm posiadających zezwolenie na wywóz nieczystości płynnych na terenie Gminy Wyszki dostępny w Urzędzie Gminy lub na stronie internetowej Urzędu. Zgodnie z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminie Wyszki, zbiornik bezodpływowy powinien być opróżniany nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, zaś osadnik w oczyszczalni ścieków nie rzadziej niż raz na 18 miesięcy.

Każdy właściciel nieruchomości jest obowiązany udokumentować korzystanie z takich usług poprzez okazanie stosownej umowy i dowodów opłat za usługi asenizacyjne potwierdzających systematyczność opróżniania zbiorników. Powyższa dokumentacja powinna być okazywana na każde wezwanie organu kontrolującego, przy czym zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy mają obowiązek prowadzić ww. kontrole co najmniej raz na dwa lata.

docxDeklaracja_-_zbiorników_bezodpływowych_i_przydomowych_oczyszczalni.docx

Przedsiębiorstwa posiadające zezwolenie w zakresie prowadzenia przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i  transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Wyszki-

1) MPO Spółka z o.o.  Białymstok  ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok NIP: 542 020 10 38, REGON 050025892  KONTAKT: tel.kom. 795 595 680  )

2) WC Serwis Sp. Z o.o. Spółka komandytowa, ul. Szybowa 2 41-808 Zabrze, NIP 648-273-04-08 REGON 241628482  KONTAKT tel.: 32 278 45 31 

3) TOI TOI Polska Sp. z o.o  ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa NIP : 118 004 27 84, REGON 010336146 KONTAKT tel. 804 204 204

4) mToilet Sp. z o.o., ul. Toruńska 31, 03-226 Warszawa NIP: 536 193 84 86,REGON 382123092 KONTAKT tel. 800 000 800

5) GRABO BUDOWNICZY Mariusz Grabowski , ul. Tadeusza Rejtana 58, 17-100 Bielsk Podlaski , NIP: 5431473757, REGON: 050710027 KONTAKT: tel. kom. 506 545 878

6) MILATRANS.PL Lucyna Borowska, Łyski ul. Serwisowa 1, 16-070 Choroszcz, NIP: 9661612101, REGON: 367913928 KONTAKT: tel. kom. 733 762 333

7) WCTRON Sp. z o .o , ul. Wyb. J. Słowackiego 9, 50-406 Wrocław NIP: 899286500 KONTAKT: tel. 800 808 308

 

 

 

INFORMACJA

Brak dostępu do sieci kanalizacyjnej nie zawsze oznacza konieczność odprowadzania ścieków do szamba. Wygodną alternatywą dla szamba jest budowa przydomowej oczyszczalni ścieków. Indywidualna oczyszczalnia ścieków jest tania w eksploatacji, ekologiczna, a co najważniejsze wygodna. Przydomowe oczyszczalnie ścieków działają na zasadzie mechanicznego, biologicznego usuwania zanieczyszczeń z brudnej wody napływającej z domowej instalacji kanalizacyjnej. Na runku dostępne są rozwiązania techniczne pozwalające w łatwy sposób przekształcić istniejące szambo na bezzapachową oczyszczalnię biologiczną. Modernizacja polega na uzbrojeniu istniejącego zbiornika w takie elementy jak: dyfuzor, dmuchawa, rozdzielacze, pompa oraz pływak. Zestaw posiada również skrzynkę techniczną ze sterownikiem mikroprocesorowym montowaną na zewnątrz zbiornika, która kontroluje pracę oczyszczalni. Istnieją na runku rozwiązania, które pozwolą na zamontowanie oczyszczalni ścieków nawet na niewielkiej działce.

Decydując się na montaż oczyszczalni ścieków należy pamiętać i żądać od dostawcy urządzenia aby zakupiona oczyszczalnia spełniała wymogi normy PN-EN: 12566-3 oraz A2:2013, która zezwala na zrzut ścieku oczyszczonego do gruntu lub wód powierzchniowych takich jak rzeki, strumienie, jeziora.

 Poniżej przedstawiamy procedurę zgłoszenia przydomowej oczyszczalni ścieków.

Zgłoszenie budowy oczyszczalni – jak to zrobić?

 1. Dokonać zgłoszenia wodnoprawego na wykonanie urządzeń wodnych służących do wprowadzania do ziemi ścieków oczyszczonych w przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby zwykłego korzystania z wód do właściwego miejscowo kierownika nadzoru wodnego Wód Polskich wraz z dokumentacją oczyszczalni);
 2. Dokonać zgłoszenia budowy oczyszczalni przydomowej w Starostwie Powiatowym przynajmniej 21 dni przed planowanym terminem realizacji. Do zgłoszenia należy przedłożyć:
  1. wniosek zgłoszeniowy – druk PB-2
  2. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – druk PB-5
  3. szkic lokalizacji obiektu na działce wykonany na kopii mapy zasadniczej (wykonany w skali mapy, zwymiarowany względem granic działek sąsiednich, istniejących studni itp.)
  4. szkice bądź rysunki oczyszczalni
  5. dokument potwierdzający złożenie do właściwego miejscowo kierownika nadzoru wodnego Wód Polskich skutecznego zgłoszenia wodno-pranego na wykonanie urządzeń wodnych służących do wprowadzania do ziemi ścieków oczyszczonych w przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby zwykłego korzystania z wód

Zgłoszenie budowy oczyszczalni ścieków należy złożyć w Starostwie Powiatowym przynajmniej 21 dni przed planowanym terminem realizacji

Brak sprzeciwu w ciągu 21 dni od daty złożenia wniosku oznacza, że otrzymaliśmy zgodę na wybudowanie przydomowej oczyszczalni ścieków (tzw. „milcząca zgoda”), która jest ważna przez okres 3 lat (licząc od daty wskazanej jako termin rozpoczęcia robót).

Druki PB-2, PB-5 do pobrania na stronie lub w siedzibie Starostwa