Program dla spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych i JST - Renowacja z gwarancją oszczędności EPC (Energy Performance Contract) Plus. Nabór II

W związku z zapytaniami dotyczącymi dofinansowań dla jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot oraz podmiotów prywatnych, przekazujemy informacje i zachęcamy do udziału w naborze wniosków prowadzonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Program dotyczy modernizacji budownictwa wielorodzinnego.

Trwa II nabór wniosków wstępnych/fiszek do programu

Beneficjenci:

  1. spółdzielnie mieszkaniowe,
  2. wspólnoty mieszkaniowe,
  3. jednostki samorządu terytorialnego,
  4. spółki prawa handlowego, w których jednostki samorządu terytorialnego posiadają 100% udziałów lub akcji i które powołane są do realizacji zadań własnych j.s.t. wskazanych w ustawach.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Krajowy operator Funduszu Modernizacyjnego ogłasza nabór fiszek i wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach właściwej fazy wdrażania programu priorytetowego „Renowacja z gwarancją oszczędności EPC (Energy Performance Contract) Plus”.

  • Cel programu dla II naboru

Celem programu „Renowacja z gwarancją oszczędności EPC (Energy Performance Contract) Plus” jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez zoptymalizowane inwestycje w poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej realizowane w oparciu o umowę o poprawę efektywności energetycznej (umowa EPC).

  • Zakres wsparcia w II naborze

W ramach właściwej fazy wdrażania programu przewiduje się wsparcie:

- prac modernizacyjnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych powyżej 7-miu lokali, umożliwiających zmniejszenie zużycia energii końcowej przynajmniej o 30% w stosunku do stanu istniejącego (przed modernizacją), przy czym zapotrzebowanie budynku na energię końcową na potrzeby ogrzewania, wentylacji i ciepłej wody użytkowej (EKH+W) po modernizacji wyniesie nie więcej niż 85 kWh/(m2*rok).

- prac modernizacyjnych budynków użyteczności publicznej, umożliwiających zmniejszenie zużycia energii końcowej przynajmniej o 30% w stosunku do stanu istniejącego (przed modernizacją), przy czym zapotrzebowanie budynku na energię końcową na potrzeby ogrzewania, wentylacji i ciepłej wody użytkowej (EKH+W) po modernizacji wyniesie nie więcej niż 75 kWh/(m2*rok), z wyłączeniem budynków opieki zdrowotnej, dla których zapotrzebowanie na EKH+W powinno wynosić nie więcej niż 225 kWh/(m2*rok).

  • Terminy i sposób składania wniosków

Fiszki (wnioski wstępne) należy składać w trybie ciągłym, w okresie od 29.01.2024 r. do 01.06.2024 r.

Pozytywna ocena fiszki jest warunkiem złożenia wniosku o dofinansowanie. Dopuszcza się złożenie wniosku o dofinansowanie z pominięciem fiszki po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie naboru i programie priorytetowym.

Wnioski o dofinasowanie w formie dotacji należy składać, w trybie ciągłym, w okresie od 29.01.2024 r. do 30.08.2024 r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania alokacji środków dostępnych w ramach II naboru.

Wszelkie niezbędne informacje i dokumenty naboru dostęone są po linkiem: https://www.gov.pl/web/funduszmodernizacyjny/renowacja-z-gwarancja-oszczednosci-epc-energy-performance-contract-plus-nabor-ii