Gmina Wyszki postawiła sobie następującą wizję rozwoju. Gmina Wyszki atrakcyjnym miejscem zamieszkania - ośrodkiem rozwoju aktywności zawodowej, gospodarczej i obywatelskiej mieszkańców.

Aby zrealizować ten cel gmina postanowiła sobie cele strategiczne:

-Rozwój bazy ekonomicznej Gminy

-Rozbudowa infrastruktury technicznej Gminy

-Poprawa lokalnego kapitału ludzkiego

Dla wykonania tego celów strategicznych wyznaczono programy operacyjne:

-wsparcie nowych przedsiębiorstw

-pozyskanie inwestorów zewnętrznych

-rozwój sieci instytucji obsługi rolnictwa

-tworzenie grup producenckich

-rozwój gospodarstw ekologicznych

-rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

-rozwój agroturystyki

-estetyzacja gminy

-ochrona walorów środowiska naturalnego

-modernizacja dróg gminnych

-budowa kanalizacji sanitarnej

-budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

-modernizacja i rozwój gminnej sieci wodociągowej

-rozwój infrastruktury energetycznej

-rozbudowa infrastruktury społecznej

-rozwój infrastruktury zaopatrzenia w gaz ziemny

-rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

-racjonalizacja gospodarki odpadami

-program lokalnego rynku pracy

-edukacja wiejska

-promocja postaw przedsiębiorczych

-aktywna społeczność lokalna

-polityka promocyjna gminy

-pozyskanie funduszy pomocowych

-wdrożenie nowoczesnych metod zarządzania Gminą

-inicjatywa LEDEAR

-rozwój współpracy zagranicznej

Środki na wykonanie tych celów operacyjnych gmina planuje pozyskać z własnych funduszy, funduszy budżetu państwa ale przede wszystkim z następujących źródeł:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 20007-2013 (RPOWP) współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Konwergencja” polityki Spójności Unii Europejskiej



Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (PROW) współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i Rozwoju Obszarów Wiejskich.



Program Operacyjny Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013 (POPBU) współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Polityki Sąsiedztwa Unii Europejskiej.



Powyższa misja, cele strategiczne i operacyjne zostały zapisane w Strategii Rozwoju Gminy Wyszki do roku 2015.