Stosownie do regulacji art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz.40) uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału XXXIV sesji Rady Gminy Wyszki, która odbędzie się w dniu 30 marca 2023 r. (czwartek)
o godz. 900
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki, ul. Piórkowska 2.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Przedstawienie
 6. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny wraz z przedstawieniem potrzeb związanych z realizacją tych zadań.pdfSPRAWOZDANIE_za_2022_wspieranie_rodziny.pdf
 7. Informacja z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.pdfINFORMACJA_za_2022_z_realizacji_gminnego_programu_przeciwdziałania_przemocy.pdf
 8. Przedstawienie Raportu z realizacji Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych za rok 2022.pdfRAPORT_za_2022_r_z_realizacji_Gminnej_Strategii__Integracji_i_Rozwiązywania_Problemów_Społecznych.pdf
 9. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Wyszki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2022 rok.pdfSprawozdanie_z_współpracy_z_organizacjami_pozarządowymi_za_2022_rok.pdf
 10. Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Wyszki.
 11. Wyrażenie zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu na okres nie dłuższy niż 3 lata na lokal użytkowy znajdujący się w budynku Urzędu Gminy przy ulicy Piórkowskiej 2 w Wyszkach.
 12. Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego opracowania i wdrożenia strategii IIT Partnerstwa Południowo-Wschodniego Podlasia.pdfStrategia_Terytorialna_Partnerstwa_Pd.-Wsch._Podlasia.pdf
 13. Określenie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyszki.
 15. Ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu.
 17. Wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyszki na lata 2023-2037.
 18. Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy na 2023 r.
 19. Przyjęcie sprawozdań z działalności komisji stałych Rady za 2022 r.pdfkomisja_budżetu_i_finansów.pdf pdfkomisja_kultury_oświaty_zdrowia_i_pomocy_społecznej.pdf pdfkomisja_rewizyjna.pdf pdfkomisja_rolnictwa_gospodarki_komunaklnej_i_inwestycji.pdf   pdfKomisja__skarg_wnioskow_i_petycji.pdf
 20. Wolne wnioski i informacje.
 21. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                                                    Przewodniczący Rady

                                                                                                                    Zofia Lucyna Oksiuta