Przekazanie przydomowych oczyszczalni na własność Użytkownikom, wykonanych w ramach projektu pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wyszki

Szanowni Użytkownicy instalacji,

informujemy, że zakończył się okres trwałości projektu pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wyszkiwspółfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

        Stosownie do treści § 3 ust. 2  umów z 2018 roku, zawartych ze wszystkimi właścicielami nieruchomości objętych projektem „Po upływie okresu czasu, o którym mowa w ust.1, całość oczyszczalni przejdzie na własność Właściciela za cenę wniesionego wkładu własnego. Przeniesienie prawa własności jest obligatoryjne pod rygorem zwrotu kosztów budowy oczyszczalni.”

           W związku z powyższym, wszystkich obecnych właścicieli nieruchomości, na których zostały wykonane oczyszczalnie z ww. projektu prosimy o osobiste stawiennictwo w Urzędzie Gminy w Wyszkach (pok. 16), celem podpisania umowy przekazania przydomowej oczyszczalni ścieków na własność Właścicielowi. Umowy przekazania instalacji podpisywane będą od 02 kwietnia do 16 kwietnia 2024 roku.

         W sytuacji, kiedy obecny Właściciel lub któryś ze Współwłaścicieli nieruchomości nie jest w stanie osobiście stawić się w celu podpisania umowy, może pisemnie upoważnić inną Osobę do zawarcia tejże umowy. Przykładowy wzór upoważnienia dołącza się poniżej.

Wójt Gminy Wyszki

Mariusz Korzeniewski

docxUpoważnienie.docx