Stosownie do regulacji art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału XLIV sesji Rady Gminy Wyszki, która odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2024 r. (wtorek) o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki, ul. Piórkowska 2.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Przedstawienie ceny zasobów pomocy społecznej za 2023 rok.pdfOcena_Zasobów_Pomocy_Społecznej_za_2023_rok-1.pdf
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Wyszki.
 7. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Wyszki za 2023 rok. pdfRaport_o_stanie_gminy_za_2023_rok.pdf
 8. Debata nad Raportem o stanie Gminy Wyszki za 2023 rok.
  1. głosy radnych;
  2. głosy mieszkańców.
  3. Głosowanie w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wyszki wotum zaufania.
 9. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wyszki za 2023 rok i udzielenie Wójtowi absolutorium:
  1. omówienie wykonania budżetu Gminy Wyszki za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
  2. odczytanioe uchwały Skłądu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wyszkisprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 r.
  3. opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu nbudżetu gminy za 2023 r. oraz wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi,
  4. odczytanie uchwały Skłądu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi,
  5. dyskusja,
  6. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok,
  7. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wyszki.
 10. Wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyszki na lata 2024-2037.
 11. Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy na 2024 r.
 12. Wolne wnioski i informacje.
 13. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady

Zofia Lucyna Oksiuta