Zaproszenie organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Wyszki do składania kandydatur przedstawicieli organizacji

na członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej.

Wójt Gminy Wyszki, działając na podstawie art. 9a ust. 2 i ust. 3 pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2024 r. poz. 424), zaprasza organizacje pozarządowe, których działalność statutowa opiera się na przeciwdziałaniu przemocy domowej, do składania kandydatur przedstawicieli na członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej.

Przedstawiciel organizacji pozarządowej będzie obowiązany do uczestnictwa w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego (nie rzadziej niż raz na dwa miesiące) i wykonywania zadań w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.

Zgłoszenia w formie pisemnej należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach, ul. Szkolna 17, 17-132 Wyszki.

W razie pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 85 555 68 15

kandydaci do ZI