Stosownie do regulacji art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału II sesji Rady Gminy Wyszki, która odbędzie się w dniu 27 czerwca 2024r. (czwartek) o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki, ul. Piórkowska 2.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Gminy.
 5. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie z wykonania w 2023 r. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026.pdfSprawozdanie_GKRPA.pdf   pdfHARMONOGRAM_GKRPA.pdf
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wyszki na lata 2021-2030.
 8. Wyrażenie zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Wyszki prawa własności nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie wsi Zalesie.
 9. Wyrażenie zgody na odpłatne nabycie do zasobu mienia komunalnego Gminy Wyszki prawa zabudowanej nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na działalność kulturalno-społeczną położonej w obrębie wsi Falki.
 10. Wyznaczenie przedstawicieli Gminy Wyszki do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wyszki.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie diet radnych Rady Gminy Wyszki.
 13. Podjęcie uchwały mieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad, na jakich przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Wyszki przysługują diety.
 14. Wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyszki na lata 2024-2037.
 15. Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy na 2024 r.
 16. Wolne wnioski i informacje.
 17. Zamknięcie obrad.

                                                                     Przewodniczący Rady

                                                                    Marcin Lasota