Gmina Wyszki w trosce o rozwój oraz poprawę warunków życia naszych mieszkańców w sierpniu bieżącego roku złożyła wniosek o dofinansowanie zadania pn. : „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Budlewie oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wyszki” w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 na operacje typy „Gospodarka wodno – ściekowa”. Wniosek oceniony został na dość wysokim poziomie, w związku z czym w dniu 28 listopada 2019r. podpisana została umowa na jego realizację. Zadanie realizowane będzie w dwóch etapach. Pierwszy dotyczy realizacji przydomowej oczyszczalni ścieków, a drugi budowy SUW. Prace związane z przeprowadzeniem robót budowlanych będą realizowane w obu przypadkach w roku 2020. Kwota kosztów kwalifikowalnych dla danego etapu przyznanego dofinansowania wynosi:

- etap I: 11 235,00zł

- etap II: 1 019 363,00zł