W dniu 21 stycznia 2020 roku w Urzędzie Gminy Wyszki została podpisana umowa z firmą Bartosz Sp. J. Bujwicki , Sobiech , ul. Sejneńska 7, 15-399 Białystok na realizację zadania pn.: „Budowa SUW w Budlewie oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wyszki” związana z realizacją operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dbając o potrzeby mieszkańców zwiazane z bezproblemowym dostępem do wody za pośrednictwem Wójta Gminy Mariusza Korzeniewskiego dostaliśmy dofinansowanie unijne na wykonanie ww. zadania w kwocie przekraczającej milion złotych, resztę niezbędnych środków Gmina pokryje z własnego budżetu.Termin rozpoczęcia prac planowany jest na luty 2020 roku.