10 czerwca 2020 r. odbyła się XII sesja Rady Gminy Wyszki. Wójt Gminy Mariusz Korzeniewski przedstawił sprawozdanie w okresie międzysesyjnym, Raport o stanie Gminy Wyszki za 2019 rok oraz omówił wykonanie budżetu za 2019 rok. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Sylwester Miluski odczytał opinię Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy za 2019 rok oraz wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi. Radni jednogłośnie udzielili Wójtowi Mariuszowi Korzeniewskiemu wotum zaufania oraz absolutorium. Radni podjęli jeszcze następujące uchwały:

- w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji Koalicji Polska Wolna od 5G, dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców gminy przed elektroskażeniem.

- w sprawie wyrażenia zgody za zawarcie umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Wyszki.

- w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład Aglomeracji Łapy przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granicy Aglomeracji Łapy.

- w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na terenie Gminy Wyszki na rok szkolny 2020/2021.

- wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyszki na lata 2020-2037.

- wprowadzenie zmian w budżecie Gminy na 2020 r.