W dniu 25.02.2021 r. w Białymstoku została podpisana umowa Nr UDA-RPPD.05.01.00-20-0906/20-00 pomiędzy Województwem Podlaskim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Podlaskiego, reprezentowany przez Pana Artura Kosickiego – Marszałka Województwa Podlaskiego i Pana Marka Malinowskiego – Członka Zarządu Województwa Podlaskiego, a Gminą Wyszki reprezentowaną przez Pana Mariusza Korzeniewskiego – Wójta Gminy Wyszki i Panią Teresę Falkowską – Skarbnik Gminy Wyszki o dofinansowanie Projektu pn.: Mikroinstalacje OZE na terenie Gminy Wyszki – Projekt Grantowy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

W ramach projektu przewiduje się montaż instalacji kolektorów słonecznych w ilości około 36 szt., w tym ok. 15 szt. z dostosowaniem do potrzeb 1-3 osób w gospodarstwie domowym, ok. 15 szt. z dostosowaniem do 4-6 osób w gospodarstwie domowym i ok. 6 szt powyżej 6 osób w gospodarstwie domowym. Projekt przewiduje również montaż instalacji fotowoltaicznych w ilości około 40 szt. o mocy do 5 kW.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 988 697,20 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 1 392 088,04 zł, co stanowi 70% kosztów kwalifikowalnych.

UWAGA! Z dofinansowania mogą skorzystać osoby , które podpiszą umowę na powierzenie grantu z Gminą Wyszki. Szczegółowe informacje dotyczące warunków przyznania grantu będą dostępne m.in. na stronie internetowej Urzędu w późniejszym terminie.

 

Zdjęcia Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego