Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym. pdfSprawozdanie_Wójta.pdf
 5. Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz z pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019 roku.pdfSprawozdanie_GKRPA_za_2019_rok.pdf pdfHARMONOGRAM_GKRPA_za_2019_rok.pdf
 6. Przedstawienie raportu z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. pdfRAPORT_dot._narkomanii_za_2019_rok.pdf
 7. Przedstawienie raportu z realizacji Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych za 2019 rok.pdfRAPORT_z_realizacji_strategii_za_2019.pdf
 8. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny wraz z przedstawieniem potrzeb związanych z realizacją tych zadań.pdfSPRAWOZDANIE_za_2019_wspieranie_rodziny.pdf
 9. Informacja z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.pdfSPRAWOZDANIE_z_realizacji_Programu_za_2019.pdf
 10. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Wyszki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2019 rok.pdfSprawozdanie_z_współpracy_z_organizacjami_pozarządowymi_za_2019_rok.pdf
 11. Wyrażenie zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu na okres nie dłuższy niż 3 lata na część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wyszki.pdfprojekt_uchwały_1.pdf
 12. Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wyszki.pdfprojekt_uchwały_2.pdf
 13. Określenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.pdfprojekt_uchwały_3.pdf pdfwzór_deklaracji.pdf
 14. Wprowadzenie zmian w Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wyszki w 2020 roku.pdfprojekt_uchwały_4.pdf
 15. Podjęcie uchwały w sprawie tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania. pdfprojekt_uchwały_5.pdf
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wyszki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. pdfprojekt_uchwały_6.pdf
 17. Udzielenie pomocy rzeczowej Gminie Brańsk. pdfprojekt_uchwały_7.pdf
 18. Udzielenie pomocy rzeczowej dla Powiatu Bielskiego.pdfprojekt_uchwały_8.pdf
 19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr X/151/19 Rady Gminy Wyszki z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Bielskiegopdfprojekt_uchwały_9.pdf
 20. Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu.pdfprojekt_uchwały_10.pdf
 21. Przyjęcie uchwały w sprawie Funduszu Sołeckiego na 2021 rok.pdfprojekt_uchwały_11.pdf
 22. Wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyszki na lata 2020-2037. pdfprojekt_uchwały_12.pdf
 23. Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy na 2020 pdfprojekt_uchwały_13.pdf
 24. Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady za 2019 r.pdfkomisja_budżetu_i_finansów.pdf pdfkomisja_kultury_oświaty_zdrowia_i_pomocy_społecznej.pdf pdfkomisja_rewizyjna.pdf pdfkomisja_rolnictwa_gospodarki_komunaklnej_i_inwestycji.pdf pdfkomisja_wniosków_skarg_i_petycji.pdf
 25. Wolne wnioski i informacje.
 26. Zamknięcie obrad.