XVIII sesji Rady Gminy Wyszki odbędzie się w dniu 24 maja 2021 r. (poniedziałek) o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki, ul. Piórkowska 2.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Przedstawienie Oceny zasobów pomocy społecznej za 2020 rok.pdfOcena_Zasobów_Pomocy_Społecznej_za_2020_rok.pdf
 6. Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Wyszki.pdfProjekt_uchwały_dot._dzierżawy.pdf
 7. Wyrażenie zgody na zamianę nieruchomości położonych w obrębie wsi Szczepany.pdfProjekt_uchwały_dot._zgody_na_zamianę_nieruchomości.pdf
 8. Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Wyszki a Miastem Bielsk Podlaski w sprawie powierzenia organizacji nauki religii w  punkcie katechetycznym działającym przy Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Bielsku Podlaskim.pdfProjekt_uchwały_dot._porozumienia_nauka_religii_Koscioła_Adwentystów.pdf
 9. Określenie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wyszki.pdfProjekt_uchwały_dot._zasad_wynajmowania_lokali_wchodzących_w_skład_mieszkaniowego_zasobu_Gminy.pdf
 10. Określenie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.pdfProjekt_uchwały_dot._wzoru_wniosku_i_deklaracji_na_dodatek_mieszkaniowy.pdf
 11. Podjęcie uchwałyzmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Wyszki.pdfProjekt_uchwały_dot._zm._odstępstwa_od_zakazu_spożywania_napojów_alkoholowych.pdf
 12. Wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyszki na lata 2021-2037. 
 13. Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy na 2021 r.
 14. Wolne wnioski i informacje.
 15. Zamknięcie obrad.