konsultacje2018 stopka

Protokół z realizacji techniki konsultacyjnej

w ramach IPK Gminy Wyszki

INFORMACJA O PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH:

Data działania: 4 października 2018r.

Forma działania: technika warsztat konsultacyjny z użyciem map

Miejsce wydarzenia: Urząd Gminy w Wyszkach – sala posiedzeń

Temat: zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszki – Uchwała Nr XXI/273/18 Rady Gminy Wyszki z dnia 27 marca 2018r. zmieniająca uchwałę przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszki

Cel konsultacji:

  • Wspólne wypracowanie pożądanej struktury terenu – wyznaczenie terenów przeznaczonych pod kopalnię kruszywa naturalnego
  • Dotarcie do jak największej grupy osób zainteresowanych ustaleniami przyszłej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszki
  • Przekazanie społeczności lokalnej pełnej i rzetelnej informacji na temat planowanych zmian studium
  • Wspólne wypracowanie najlepszych rozwiązań mających na celu ograniczenie uciążliwości jakie niesie za sobą eksploatacja kruszywa naturalnego
  • Określenie kierunków rekultywacji terenów poeksploatacyjnych                                              

Przebieg spotkania

W ramach techniki – warsztaty z udziałem map, zostały przygotowane poglądowe mapy terenów należących do gminy Wyszki. Metoda warsztaty z wykorzystaniem map, jest metodą warsztatową wymagającą czynnego udziału uczestników.

Warsztat konsultacyjny z użyciem map rozpoczął się o godz. 14. Na początku spotkania omówiono jaki będzie jego przebieg i na czym będzie polegał warsztat z użyciem map. Warsztat poprowadziły dwie zewnętrzne animatorki. Następnie osoby biorące udział w spotkaniu pracowały w grupach przy udziale animatorek. Do realizacji tej techniki zostały wykorzystane mapy, które były drukowane na bieżąco. W początkowej fazie warsztatu zostały wzięte pod uwagę propozycje z poprzedniego spotkania. Uczestnicy spotkania aranżowali miejsca przestrzeni i przedstawiali propozycje jej zagospodarowania na mapach. Język komunikatywny dostosowany był do wszystkich uczestników warsztatu konsultacyjnego z użyciem map. Z konsultacji zostanie sporządzony raport ze spisem wszystkich uwag i opinii. W czasie przerwy uczestnicy spotkania mogli posilić się słodkimi przekąskami oraz wypić kawę lub herbatę. W trakcie spotkania przeprowadzono ankietę w której wzięło udział 27 osób.

Warsztat konsultacyjny z użyciem map odbył się w miejscu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.

INFORMACJA O ZEBRANYCH PROPOZYCJACH, OPINIACH I REKOMENDACJACH:

Nazwa uczestnika konsultacji

(dane kontaktowe)

Wypracowane propozycje, opinie

- mieszkańcy wsi Pulsze

- mieszkańcy wsi Warpechy Stare

- mieszkańcy wsi Mieszuki

- mieszkańcy wsi Samułki

- mieszkańcy wsi Niewino Borowe

- mieszkaniec wsi Topczewo

- mieszkaniec wsi Wyszki

- mieszkaniec wsi Niewino Popławskie

- przebudowa dróg lokalnych: Kalinówka, Kożuszki, Warpechy Nowe

- remont mostu na rzece Narew (Strabla – Doktorce)

- budowa chodnika / bezpiecznego ciągu dla pieszych we wsi Topczewo

- remont nawierzchni ciagu dla pieszych we wsi Pulsze

- oczyszczenie i naprawa rowu w Pulszach

- przebudowa drogi z Topczewa w stronę Bielska Podlaskiego przez Wyszki

- przebudowa drogi Pulsze – Mieszuki do zabytkowej kaplicy

- lokalizacja zakładu unieszkodliwiania odpadów

- stworzenia nowych miejsc pracy

- stworzenie przestrzeni dla spotkań, rekreacji dzieci i młodzieży

 data: 5.10.2018r.

podpis koordynatora procesu konsultacji: Miłkowska Anna

pdfInformacja o przebiegu konsultacji