Powiat Bielski od 1 marca 2023 r. realizuje Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej". Program jest finansowany w 100% ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program jest dedykowany:

-dzieciom do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

-osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenia równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

         Działania podejmowane w ramach programu mają na celu poprawę funkcjonowania w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami, ograniczanie skutków niepełnosprawności, stymulację do podejmowania wszelkiego rodzaju aktywności przez osoby niepełnosprawne, przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

 

Szczegółowych informacji na temat usług asystenta udziela Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim,
ul. 3 -Maja 17 tel. 85 869 99 05
www.pcprbielskpodlaski.pl