mmmm

W dniu 23 listopada 2022 roku została zawarta umowa pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) a Gminą Wyszki reprezentowaną przez Mariusza Korzeniewskiego- Wójta Gminy Wyszki przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy- Teresy Falkowskiej. Zadanie pn. Poprawa dostępności budynków użyteczności publicznej Gminy Wyszki w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty”, w całości współfinansowane jest ze środków europejskich i środków dotacji celowej. Koszt całego przedsięwzięcia to 98 282,00 zł.

     Celem przedsięwzięcia grantowego jest wyrównywanie szans i poszanowanie praw osób ze szczególnymi potrzebami, poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez jednostkę samorządu terytorialnego dla osób ze szczególnymi potrzebami, poprzez wsparcie urzędu i jednostek podległych w spełnieniu wymogów dostępności określonych w ustawie o zapewnieniu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2022 r poz.1062).

hhh