MOŻNA ZGŁASZAĆ CHĘĆ PRZYSTĄPIENIA DO RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW

Zgodnie z Uchwałą nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, został uruchomiony nowy program, umożliwiający pozyskanie przez gminy dofinansowania realizacji zadań inwestycyjnych min. prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w ewidencji zabytków. W ramach programu Gmina Wyszki może złożyć dziesięć wniosków na zabytki do których posiada tytuł prawny lub udzielić dotacji samorządowych o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Dotacja może obejmować nakłady konieczne na:

1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
2) przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;
3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
      4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
 
      5) 
wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
      6)
 sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;
7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
      8)
 stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
      9)
 odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
    10)
 odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50 % oryginalnej substancji tej przynależności;
    11) 
odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
   12)
 modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
   13)
 wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
   14) 
uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
   15)
 działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;
   16)
 zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15;
   17)
 zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

 Nabór wniosków od 24.11.2022 do 31.01.2023

Dofinansowanie z Programu wynosi nie więcej niż 98% ostatecznej wartości inwestycji.

Zachęcamy do wypełnienia zgłoszenia osoby zainteresowane uzyskaniem dotacji planujące prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku, którym przysługuje tytuł prawny do tego zabytku, wynikający z prawa własności lub użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

Zgłoszenia przyjmowane są do 20.01.2023 r.

docxzgłoszenie_RPOZ.docx