popz nowe

 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

PODPROGRAM 2021 PLUS

         Informujemy, że trwa kwalifikacja rodzin i osób do paczek żywnościowych z POPŻ w Podprogramie 2021 PLUS. Osoby, które są zainteresowane otrzymywaniem żywności z POPŻ zobowiązane są zgłaszać się do pracowników socjalnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyszkach w celu ustalenia sytuacji dochodowej i ewentualnego zakwalifikowania do otrzymywania powyższej pomocy. Należy wypełnić oświadczenie o dochodzie swojej rodziny za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia oświadczenia.

UWAGA!

Osoby, które korzystały we wcześniejszych latach z w/w pomocy, również są zobowiązane do ponownego przeliczenia dochodu i zakwalifikowania do Programu.

           Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach w Podprogramie 2021 PLUS pełni rolę OPL (organizacji partnerskiej lokalnej), w związku z umową podpisaną ze Stowarzyszeniem Bank Żywności Suwałki - Białystok. Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone a rt. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. , poz. 1876 z późn. zm.), m. in. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm, narkomania, zdarzenie losowe, sytuacja kryzysowa. Jednocześnie należy spełniać kryterium dochodowe. Dochód nie może przekroczyć 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.:

- 1 707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej,

- 1 320,00 zł dla osoby w rodzinie.

W przypadku posiadania gospodarstwa rolnego, dochód miesięczny z 1 ha przeliczeniowego wynosi 345,00 zł.

           Zestaw na Podprogram 2021 PLUS obejmuje 6 artykułów spożywczych, które będą przekazywane w formie paczek żywnościowych: powidła śliwkowe, makaron jajeczny świderki, mleko UHT, szynka wieprzowa mielona, cukier biały, olej rzepakowy.