Posiłek w szkole przysługuje rodzinom, jeżeli dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1200,00 zł i występuje w rodzinie jeden z powodów wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności:
ubóstwo (dochód na osobę w rodzinie nie przekraczający 600 zł),
bezrobocie,sieroctwo, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony macierzyństwa i wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, alkoholizm, narkomania, zdarzenie losowe, sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa.

 

UWAGA!!!
W terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku wydana będzie decyzja przyznająca lub odmawiająca przyznanie świadczenia. Posiłki będą finansowane nie wcześniej niż od dnia uprawomocnienia decyzji. Z uwagi na postępowanie administracyjne, prosimy o składanie wniosków przed rozpoczęciem roku szkolnego.

 

posiłek w szkole i w domu