fepz
 
 
         Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 Podprogram 2023 jest współfinasowany z Europejskiego Funduszu Społecznego+.
        Program realizowany jest w okresie 09.2023-11.2024.
 
Dystrybucja artykułów spożywczych do osób potrzebujących planowana jest w okresie 06-11.2024.
 
Cel programu:
przeciwdziałanie deprywacji materialnej przez udzielanie pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym oraz zapewnianie środków towarzyszących, wspierających ich włączenie społeczne.
 
Zadania i działania realizowane w programie:
Organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich regionalnych i lokalnych;
Racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPR oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym;
Przekazanie artykułów spożywczych osobom potrzebującym (ubogim, rodzinom wielodzietnym, osobom w kryzysie bezdomności, migrantom – zgodnie z art. 7 Ustawy i pomocy społecznej), zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
Prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących, zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne;
Przeciwdziałanie marnowaniu żywności poprzez udostępnienie osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami Programu dodatkowej żywności pochodzącej z darowizn.
 
Grupa docelowa:
Z pomocy żywnościowej mogą skorzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 poz. 901 i 1693) i których dochód nie przekracza 265% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 2.056,40 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1.590,00 PLN dla osoby w rodzinie.
Pomoc mogą uzyskać osoby najbardziej potrzebujące, które otrzymały skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej.
 
Przewidziane efekty i rezultaty:
zmniejszenie deprywacji materialnej osób najbardziej potrzebujących oraz ich włączenie społeczne poprzez realizację wspierających środków towarzyszących, takich jak: warsztaty edukacyjne oraz doradztwo indywidualne w zakresie dietetyki, prowadzenia gospodarstwa domowego oraz integracji społecznej.
 
Na terenie Gminy Wyszki dystrybucją żywności w ramach Programu zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach we współpracy ze Stowarzyszeniem Bank Żywności Suwałki-Białystok w Suwałkach
 
Osoby zainteresowane zakwalifikowaniem do Podprogramu 2023 zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach celem ustalenia sytuacji dochodowej (dochód jest ustalany za miesiąc poprzedzający).