29 grudnia 2022 r. odbyła się XXXII sesja Rady Gminy Wyszki. Wójt Gminy Mariusz Korzeniewski przedstawił sprawozdanie z realizacji pracy w okresie międzysesyjnym.

Radni podjęli uchwały m.in. w sprawie:           

 1. Wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu na okres nie dłuższy niż 3 lata na część nieruchomości położonej w miejscowości Wyszki przy ulicy Usługowej 11.
 2. Uchwalenia ,,Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wyszki na lata 2023-2027”.
 3. Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026.
 4. Zniesienia Sołectwa Łuczaje i przyłączenia miejscowości Łuczaje do Sołectwa Warpechy Stare i wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie nadania Statutu Sołectwa Warpechy Stare.
 5. Przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wyszki w 2023 roku.
 6. Wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyszki na lata 2022-2037.
 7. Wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2022 r.
 8. Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2023-2037.
 9. Uchwalenia budżetu Gminy na 2023 rok.
 10. Przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2023 rok.
 11. Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok.
 12. Zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2023 rok.
 13. Zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2023 rok.
 14. Zatwierdzenia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej na 2023 rok.
 15. Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji na 2023 rok.