31 stycznia 2023 r. odbyła się XXXIII sesja Rady Gminy Wyszki. Wójt Gminy Mariusz Korzeniewski przedstawił sprawozdanie z realizacji pracy w okresie międzysesyjnym.

Radni podjęli  następujące uchwały w sprawie:

 1. Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Wyszki.
 2. Określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 3. Podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
 4. Określenie stawki za l kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej w Gminie Wyszki przy ustalaniu zwrotu kosztów przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców.
 5. Zmian w uchwale w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyszki.
 6. Określenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych.
 7. Określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.
 8. Wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Wyszki.
 9. Określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
 10. Przyjęcia uchwały w sprawie Funduszu Sołeckiego na 2024 rok.
 11. Wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyszki na lata 2023-2037.
 12. Wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2023 r.