30 marca 2023 r. odbyła się XXXIV sesja Rady Gminy Wyszki. Wójt Mariusz Korzeniewski przedstawił sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym. Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach Marzanna Olszewska przedstawiła ocenę zasobów pomocy społecznej za 2022 r. Zostało też przedstawione sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny wraz z przedstawieniem potrzeb związanych z realizacją tych zadań, informacja z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Raport z realizacji Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych za rok 2022, sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Wyszki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2022 rok. Radni przyjęli sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Gminy Wyszki za 2022 rok.

Radni podjęli uchwały w sprawie:                      

  1. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Wyszki.
  2. wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu na okres nie dłuższy niż 3 lata na lokal użytkowy znajdujący się w budynku Urzędu Gminy przy ulicy Piórkowskiej 2 w Wyszkach.
  3. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego opracowania i wdrożenia strategii IIT Partnerstwa Południowo-Wschodniego Podlasia.
  4. uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyszki.
  5. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu.
  6. wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyszki na lata 2023-2037.
  7. wprowadzenie zmian w budżecie Gminy na 2023 r.